Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Výberové konanie - ZŠVytlačiť
 

STAROSTKA OBCE ZBROJNÍKY

         v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení  neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽ/KA

Základnej školy, Zbrojníky č. 177

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n.p. a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie  1. kvalifikačnej skúšky,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona NRSR č. 596/2003 Z.z.,
 • občianska bezúhonnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenia  ZŠ,
 • ovládanie prác s PC,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového  konania,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Zbrojníky,
 • lekárske potvrdenie o  spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického  zamestnanca,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti

 

Prihlášku a ďalšie požadované doklady treba zaslať alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „ NEOTVÁRAŤ – VK riaditeľ/ka  ZŠ 177 ZBROJNÍKY“ najneskôr do 18.06.2019 do 12.00 hod. na adresu: Obecný úrad, Zbrojníky č. 166, 935 55 Zbrojníky. Termín, čas  a miesto výberového konania bude oznámené písomne  najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.


 
 

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019Vytlačiť
 

OBEC ZBROJNÍKY

Obecný úrad, Zbrojníky 166, 935 55

V Zbrojníkoch, dňa 16.5.2019

                                     

INFORMÁCIA

o Oznámení o strategickom dokumente „Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov - Zmeny a doplnky č.2/2019,  Zbrojníky“            

         Obec Zbrojníky zabezpečuje spracovanie aktualizácie Spoločného územného plánu obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov pre k.ú. Zbrojníky, ktorý je zároveň strategickým dokumentom s miestnym dosahom.

         V zmysle § 6 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  (ďalej iba „zákon“)  týmto oznamujeme verejnosti, že  Oznámenie o strategickom dokumente „Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov - Zmeny a doplnky č.2/2019,  Zbrojníky“  (ďalej iba „oznámenie“) je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://enviroportal.sk

Strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnený na internetovej stránke

www.zbrojniky.sk

Do oznámenia možno nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na adrese:

Obecný úrad Zbrojníky č.166, v pracovných dňoch v úradných hodinách u pani K. Múčkovej

Písomné stanoviská verejnosti k uvedenému oznámeniu podľa § 6 ods.1 zákona  možno predkladať  v termíne do 1.6.2019 na adresu:  Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice

alebo elektronicky na adresu: Eva.Cervenakova@minv.sk

 

 

 

 

 

  

                                                                                     Emöke    F i l l o v á

                                                                                         Starostka  obce

-

 

 

 


 
 

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019Vytlačiť
 

OBEC ZBROJNÍKY

Obecný úrad, Zbrojníky 166, 935 55

IČO: 00307688, DIČ: 2021023741

V  Zbrojníkoch, dňa 2.5.2019

_____________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Vec: 

Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov - Zmeny a doplnky č.2/2019, Obec Zbrojníky – oznámenie o začatí prerokovania návrhu

 

            Obec Zbrojníky sa rozhodla zaobstarať druhú aktualizáciu Spoločného územného plánu obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov pre svoje k.ú. Zbrojníky.

 V tejto súvislosti Obec Zbrojníky ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti, že dňom 3.5.2019 zahájila v zmysle § 30 a §  22  zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  prerokovanie dokumentácie:

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ   ZBROJNÍKY, HONTIANSKA VRBICA, SIKENICA,  KUKUČÍNOV – ZMENY A DOPLNKY Č.2/ 2019, Obec Zbrojníky - návrh

Spracovateľom predmetnej dokumentácie je Ing.arch. Janka Privalincová z Nitry.

     Zmeny a doplnky č.2/2019 uvedeného územného plánu sa týkajú katastrálneho územia obce Zbrojníky. Jedná sa o návrh rozšírenia zastavaného územia obce o rozlohu 0,5 ha juhovýchodne od jej centra pre funkciu obchod a služby v blízkosti areálu Píla Zbrojníky a futbalového ihriska.

         S kompletným znením uvedenej dokumentácie sa môžete oboznámiť na Obecnom úrade v Zbrojníkoch,  tel.č. 036/7799115,  e-mail: obecnyurad@zbrojniky.sk v úradných hodinách. Tu môžete zároveň podať svoje pripomienky a námietky najneskôr do 2.6.2019 vrátane. Na pripomienky vznesené po tejto lehote sa nebude prihliadať.

 

 

Emöke    F i l l o v á

Starostka  obce

 

Vyvesené dňa: 02.05.2019

 

Zvesené dňa : 

 

 


 
 

Voľby do EP 2019Vytlačiť
 

Oznámenie

O určení e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti

o vydanie hlasovacieho preukazu

pre voľby do Európskeho parlamentu

 konané  dňa 25. mája 2019

               

                V súlade s ustanoveniami zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce určuje pre doručovanie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 v obci Zbrojníky e-mailovú adresu:

urad@zbrojniky.sk

obecnyurad@zbrojniky.sk

 

V Zbrojníkoch 08.04.2019

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 


 
 

Zverejnenie zámeruVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru

 

Obec Zbrojníky so sídlom Zbrojníky č. 166 v zmysle §9a ods. 8 písm. e) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Zbrojníkoch č. 127/2017 zo dňa 08.03.2017 zverejňuje

Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – stavebných pozemkov,

nachádzajúcich sa v obci Zbrojníky zapísaných na LV č. 1 pre katastrálne územie Horné Zbrojníky, par. registra „C“:

 • Č. p. 97/27 – ostatné plochy o výmere 654 m2
 • Č. p. 97/28 – ostatné plochy o výmere 653 m2
 • Č. p. 97/29 – ostatné plochy o výmere 653 m2
 • Č. p.97/30  – ostatné plochy o výmere 791 m2

 

Cena pozemkov:

 • Č. p. 97/27 – ostatné plochy o výmere 654 m2 v hodnote 5510,- €
 • Č. p. 97/28 – ostatné plochy o výmere 653 m2 v hodnote 5500,- €
 • Č. p. 97/29 – ostatné plochy o výmere 653 m2 v hodnote 5500,- €
 • Č. p.97/30  – ostatné plochy o výmere 791 m2 v hodnote 6660,- €

 

Podmienky na predkladanie žiadostí:

 1. Žiadosti predkladať v podateľni Obecného úradu v Zbrojníkoch alebo poštou na adresu Obecný úrad 935 55 Zbrojníky č. 166.
 2. Žiadosť musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku.
 3. Žiadosť musí obsahovať:
 • a) Označenie záujemcu: Fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátna príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.
 • b) Označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem
 • c) Výška ceny pozemku
 • d) Akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek
 • e) Ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v tom prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)
 • f) Čestné vyhlásenie záujemcu: Fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Zbrojníky, poslancom Obecného zastupiteľstva v Zbrojníkoch, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Zbrojníky, prednostom Obecného úradu v Zbrojníkoch, zamestnancom Obce Zbrojníky, hlavným kontrolórom Obce Zbrojníky, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.
 • g) Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie.

4. Obec Zbrojníky si vyhradzuje právo:

 • Zmeniť podmienky priameho predaja
 • Odmietnuť všetky žiadosti, resp. priamy predaj zrušiť
 • Obec si vyhradzuje právo výberu medzi záujemcami
 • Do kúpnopredajnej zmluvy zakotviť nasl. body:
  • a) Podmienku začať s výstavbou rodinného domu do 2 rokov od kúpy pozemku
  • b) Povinnosť do 10 rokov rodinný dom skolaudovať
  • c) Povinnosť vlastníka pozemku prihlásiť sa na trvalý pobyt v obci Zbrojníky
  • d) Zákaz predaja pozemku inej osobe do 10 rokov od kúpy pozemku
  • e) Pokuta za nesplnenie podmienok kúpnopredajnej zmluvy vo výške rozdielu medzi trhovou cenou pozemku v čase predaja a nákupnou cenu pozemku.

5. Vyhodnotenie a výber zo žiadostí, schvaľovanie žiadostí vykoná obecné zastupiteľstvo.

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 036/7799115 alebo osobne na Obecnom úrade v Zbrojníkoch.

 

09.03.2017

Emőke Fillová, starostka obce

 


 
 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 18.6.2019

meniny má: Vratislav


webygroup

Výberové konanie

Výberové konanie - ZŠ

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov

Voľby do EP 2019


18446594

Úvodná stránka