Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Zoznam zaregistrovaných kandidátovVytlačiť
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v Zbrojníkoch

 

              Obec Zbrojníky uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Ondrej Bálint, 50 r., SZČO, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

2. Zuzana Bálintová, 46 r., administratívna pracovníčka, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

3. Marek Horniak, Bc., 29 r., pracovník oddelenia kvality,  Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

4. Jozef Husár, 57 r., nezamestnaný, nezávislý kandidát

5. Gabriela Ješková, Bc., 49 r., účtovníčka, nezávislý kandidát

6. Kristián Kollár, 37 r., mech. výpočtovej techn.,  MOST-HÍD

7. Ján Kováč, 33 r., skladník, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

8. Oľga Moravská, 46 r., pomocná kuchárka, nezávislý kandidát

9. Peter Pastierovič, Bc., 24 r., študent SPU, nezávislý kandidát

10. Vladimír Pastierovič, 59 r., technik, MOST-HÍD

11. Jana Sabová, 41 r., administratívna pracovníčka,  Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÝ ĽUDIA a nezávislé osobnosti

12. Simona Sluková, 22 r., asistentka riaditeľky, MOST-HÍD

13. Ondrej Šulan, 51 r., vodič, nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 5 poslancov.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby starostu obce

Zbrojníky

 

              Obec Zbrojníky uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Emőke Fillová, 46 r., starostka obce, nezávislý kandidát

2. Attila Molnár, 40 r., konateľ, Sloboda a Solidarita


 
 

ZábavaVytlačiť
 

P0001.jpg


 
 

OznámenieVytlačiť
 

Obec  Zbrojníky

OZNÁMENIE

o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvov v Zbrojníkoch podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 170/2018 zo dňa 13.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Zbrojníkoch bude mať 5 poslancov, ktorí sa budú voliť v 1 volebných obvodoch. Vo volebnom obvode číslo 1, ktorý zahŕňa: Obec Zbrojníky sa volí 5 poslancov.

V Zbrojníkoch dňa 11.07.2018

Emőke Fillová, starostka obce

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Zbrojníky

Obecný úrad, Zbrojníky 166, 935 55

O Z N Á M E N I E

o počte obyvateľov

              Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 10. novembra 2018 vyhlásených Rozhodnutím č. 2013/2018 Z. z. :

510 obyvateľov

V Zbrojníkoch, 15. august 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie

o menovaní zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 konané  dňa 10. novembra 2018

             

V súlade s ustanovením § 11aods. 2  písm. c/ a d/zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov starosta obce/primátor mesta/ menoval za zapisovateľa miestnej/okrskovej volebnej komisie pre volebný obvod/okrsok č. 1 /uviesť meno a priezvisko, titul, sídlo, tel. číslo, e-mailovú adresu/:

 

Katarína Múčková, Zbrojníky 78, 0918 306 027, urad@zbrojniky.sk

 

V Zbrojníkoch, 28.08.2018                                                             

 

Emőke Fillová

starostka obce

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie

O určení e-mailovej adresy na doručovanie oznámení

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 konané  dňa 10. novembra 2018

 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov starostka obce určuje pre doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre volebný  obvod/okrsok č. 1 / v obci Zbrojníky e-mailovú adresu:

urad@zbrojniky.sk

obecnyurad@zbrojniky.sk

 

V Zbrojníkoch 28.08.2018

                                                                                                                Emőke Fillová                                                                                                  starostka obce

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie

o doručovaní kandidátnych listín

pre voľby do orgánov samosprávy obcí

 konané  dňa 10. novembra 2018

             

              V súlade s ustanoveniami zákona č. 346/1990 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov môžu kandidujúce subjekty na poslancov Obecného zastupiteľstva a  starostu obce doručiť svoje kandidátne listiny spolu s ostatnými zákonom stanovenými listinami zapisovateľovi miestnej/okrskovej volebnej komisii v Zbrojníkoch pre volebný obvod/okrsok č. 1 / najneskôr do 11. septembra 2018 do 24:00 hod.

Upozorňujeme Vás na skutočnosť, že zapisovateľ má povinnosť byť dostupný pre kandidujúce subjekty do 11. septembra 2018 v  úradných hodinách Obecného úradu v Zbrojníkoch v posledný deň t. j. 11. septembra 2018 do 24.00 hodiny na adrese Zbrojníky č. 78.

 

Zapisovateľ miestnej/okrskovej komisii v Zbrojníkoch:

Katarína Múčková, Zbrojníky 78, 0918 306 027, urad@zbrojniky.sk

 


 
 

Informácia pre voličaVytlačiť
 

Voľby
do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť jezákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

     Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je

Ÿ výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

     Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

     Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

     Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

     Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

     Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

     Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

     V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

     Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

     Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

     Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

     Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

     Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 

Választások a

helyi önkormányzati szervekbe

Tájékoztatás aválasztók számára

I

A választások dátuma és ideje

A helyi önkormányzati szervekbe való választások

2018 november 10.-én szombaton 7:00-tól 22:00 óráig

kerülnek megtartásra

II

Választási jog

     A helyi önkormányzati szervekbe való választásokra helység azon lakosai jogosultak, akik a helységben állandó lakhellyel rendelkeznek és legkésőbb a választások napján betöltötték a 18. életévüket.

     A választási jogot akadályozzaa személyi szabadságnak közegészségügyi okokból való törvény általi korlátozása.

III

A választhatóság joga

     A helyi (városi) önkormányzat, a Szlovák köztársaság fővárosában, Pozsonyban (Bratislava) és Kassa (Košice) városban a városrészi önkormányzat képviselőjévé azok a lakosok választhatóak, akik a helységben, ahol jelöltként indulnak, állandó lakhellyel rendelkeznek, és legkésőbb a választás napján betöltötték a 18. életévüket.

     A helység, város vagy városrész polgármesterévé a helység olyan lakosa választható, aki a helységben, ahol jelöltként indul, állandó lakhellyel rendelkezik, és legkésőbb a választás napján betöltötte a 25. életévét.

     A választhatósági jogot akadályozza, ha a személyszabadságvesztés-büntetését tölti, szándékos bűncselekmény miatt jogerősen el van ítélve, hacsak az ítélet nem került eltörlésre, meg van fosztva jog- és cselekvőképességétől

IV

A szavazás módja

     A választó csak az állandó lakhelyét jelentő helységben szavazhat abban
a választókörzetben, amelyben a választók névjegyzékénfel van jegyezve.

      A választó a választási helyiségbe való érkezése után köteles igazolni személyazonosságát a körzeti választási bizottságnak személyi igazolványának vagy külföldi polgár esetén tartózkodási engedélyének bemutatásával.

     Ezután a körzeti választóbizottság bekarikázza a választó sorszámát a választók névjegyzékénés két szavazólapot ad a választónak - egy szavazólapot a helységi (városi) képviseletbe való választáshoz, egyet pedig a helység (város) polgármesterének választásához, valamint a helység (város) hivatalos kerek pecsétjével ellátott üres borítékot.

     A szavazólapok és a boríték átvételét a választó a szavazók névjegyzékén saját kezű aláírásával erősíti meg.

     Minden választónak a szavazás előtt be kell mennie a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe. Annak a választónak, aki nem megy be a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe, a körzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

     A helyi (városi) képviselőtestület képviselőinek választására szolgáló szavazólapon a választó legfeljebb annyi jelölt sorszámát karikázhatja be, ahány képviselőnek az adott szavazókörzetben megválasztottnak kell lennie.
(A szavazókörzetben megválasztandó képviselők száma fel van tüntetve a szavazólapon.)

     A helység (város) polgármesterének megválasztására szolgáló szavazólapon a szavazó csak egyetlen jelölt sorszámát karikázhatja be.

     A szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkében a szavazó a borítékba helyez egy szavazólapot a helyi (városi) képviselőtestületbe való választásra és egy szavazólapot a helység (város) polgármesterének megválasztására.

     A választó kérésére a körzeti választóbizottság a hibásan kitöltött szavazólapokat másikra cseréli. A hibásan kitöltött szavazólapokat a választó a felhasználatlan
és hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt urnába helyezi.

     Az a választó, aki egészségi állapota vagy írásképtelensége miatt nem képes maga kitölteni a szavazólapot, és ezt a szavazás előtt a körzeti választóbizottság tudomására hozza, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére szolgáló fülkébe egy olyan alkalmas személyt vigyen magával, aki az ő utasításainak és a törvénynek megfelelően kitölti és a borítékba helyezi a szavazólapokat. A szavazófülkébe való belépés előtt a körzeti választóbizottság tagja mindkét személyt tájékoztatja a szavazás rendjéről és a választások előkészületei és lefolyása meghiúsítása bűncselekményének büntetőjogi tényállásáról. A körzeti választóbizottság tagjai nem tölthetik ki a választók szavazólapjait.

     Az a választó, aki egészségügyi okokból nem képes a borítékot az urnába helyezni, megkérhet másik személyt, aki a jelenlétében az urnába teszi a borítékot,
de ez a személy nem lehet a választóbizottság tagja.

     Az a választó, aki a választóhelyiségben komoly, elsősorban egészségügyi okokból nem képes megjelenni, jogosult megkérni a községet és a választás napján a körzeti választóbizottságot a szavazás mozgóurnával történő lefolytatására, de csak annak a választókörzetnek területén, amelyre a körzeti választóbizottság fel lett állítva.

     A választó köteles a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapot
a felhasználatlan vagy hibásan kitöltött szavazólapok számára kijelölt lepecsételt urnába helyezni, máskülönben szabálysértést követ el, amelyért 33 euro összegű bírság megtérítésére lesz kötelezve.

 

 

 


 
 

Zverejnenie zámeruVytlačiť
 

Zverejnenie zámeru

 

Obec Zbrojníky so sídlom Zbrojníky č. 166 v zmysle §9a ods. 8 písm. e) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Zbrojníkoch č. 127/2017 zo dňa 08.03.2017 zverejňuje

Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – stavebných pozemkov,

nachádzajúcich sa v obci Zbrojníky zapísaných na LV č. 1 pre katastrálne územie Horné Zbrojníky, par. registra „C“:

 • Č. p. 97/27 – ostatné plochy o výmere 654 m2
 • Č. p. 97/28 – ostatné plochy o výmere 653 m2
 • Č. p. 97/29 – ostatné plochy o výmere 653 m2
 • Č. p.97/30  – ostatné plochy o výmere 791 m2

 

Cena pozemkov:

 • Č. p. 97/27 – ostatné plochy o výmere 654 m2 v hodnote 5510,- €
 • Č. p. 97/28 – ostatné plochy o výmere 653 m2 v hodnote 5500,- €
 • Č. p. 97/29 – ostatné plochy o výmere 653 m2 v hodnote 5500,- €
 • Č. p.97/30  – ostatné plochy o výmere 791 m2 v hodnote 6660,- €

 

Podmienky na predkladanie žiadostí:

 1. Žiadosti predkladať v podateľni Obecného úradu v Zbrojníkoch alebo poštou na adresu Obecný úrad 935 55 Zbrojníky č. 166.
 2. Žiadosť musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku.
 3. Žiadosť musí obsahovať:
 • a) Označenie záujemcu: Fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátna príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.
 • b) Označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem
 • c) Výška ceny pozemku
 • d) Akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek
 • e) Ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v tom prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)
 • f) Čestné vyhlásenie záujemcu: Fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Zbrojníky, poslancom Obecného zastupiteľstva v Zbrojníkoch, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Zbrojníky, prednostom Obecného úradu v Zbrojníkoch, zamestnancom Obce Zbrojníky, hlavným kontrolórom Obce Zbrojníky, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.
 • g) Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie.

4. Obec Zbrojníky si vyhradzuje právo:

 • Zmeniť podmienky priameho predaja
 • Odmietnuť všetky žiadosti, resp. priamy predaj zrušiť
 • Obec si vyhradzuje právo výberu medzi záujemcami
 • Do kúpnopredajnej zmluvy zakotviť nasl. body:
  • a) Podmienku začať s výstavbou rodinného domu do 2 rokov od kúpy pozemku
  • b) Povinnosť do 10 rokov rodinný dom skolaudovať
  • c) Povinnosť vlastníka pozemku prihlásiť sa na trvalý pobyt v obci Zbrojníky
  • d) Zákaz predaja pozemku inej osobe do 10 rokov od kúpy pozemku
  • e) Pokuta za nesplnenie podmienok kúpnopredajnej zmluvy vo výške rozdielu medzi trhovou cenou pozemku v čase predaja a nákupnou cenu pozemku.

5. Vyhodnotenie a výber zo žiadostí, schvaľovanie žiadostí vykoná obecné zastupiteľstvo.

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 036/7799115 alebo osobne na Obecnom úrade v Zbrojníkoch.

 

09.03.2017

Emőke Fillová, starostka obce

 


 
 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 20.9.2018

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava


webygroup

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

pre voľby do OZ a pre voľby starostu obce

Hodovo-oberačková zábava

5. október 2018

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

10.11.2018

Zverejnenie zámeru

Zámer priameho odpredaja obecného majetku - stavebných pozemkov


11373858

Úvodná stránka