Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

OZNAMY

Aktuálne oznamy

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019Vytlači
 

OBEC ZBROJNÍKY

Obecný úrad, Zbrojníky 166, 935 55

V Zbrojníkoch, dňa 16.5.2019

                                     

INFORMÁCIA

o Oznámení o strategickom dokumente „Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov - Zmeny a doplnky č.2/2019,  Zbrojníky“            

         Obec Zbrojníky zabezpečuje spracovanie aktualizácie Spoločného územného plánu obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov pre k.ú. Zbrojníky, ktorý je zároveň strategickým dokumentom s miestnym dosahom.

         V zmysle § 6 zákona NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  (ďalej iba „zákon“)  týmto oznamujeme verejnosti, že  Oznámenie o strategickom dokumente „Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov - Zmeny a doplnky č.2/2019,  Zbrojníky“  (ďalej iba „oznámenie“) je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

http://enviroportal.sk

Strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnený na internetovej stránke

www.zbrojniky.sk

Do oznámenia možno nahliadnu, robi si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotovi kópie na adrese:

Obecný úrad Zbrojníky č.166, v pracovných dňoch v úradných hodinách u pani K. Múčkovej

Písomné stanoviská verejnosti k uvedenému oznámeniu podža § 6 ods.1 zákona  možno predklada  v termíne do 1.6.2019 na adresu:  Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dopravná 14, 934 03 Levice

alebo elektronicky na adresu: Eva.Cervenakova@minv.sk

 

 

 

 

 

  

                                                                                     Emöke    F i l l o v á

                                                                                         Starostka  obce

-

 

 

 


 
 

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019Vytlači
 

OBEC ZBROJNÍKY

Obecný úrad, Zbrojníky 166, 935 55

IČO: 00307688, DIČ: 2021023741

V  Zbrojníkoch, dňa 2.5.2019

_____________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

Vec: 

Spoločný územný plán obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov - Zmeny a doplnky č.2/2019, Obec Zbrojníky – oznámenie o začatí prerokovania návrhu

 

            Obec Zbrojníky sa rozhodla zaobstara druhú aktualizáciu Spoločného územného plánu obcí Zbrojníky, Hontianska Vrbica, Sikenica, Kukučínov pre svoje k.ú. Zbrojníky.

 V tejto súvislosti Obec Zbrojníky ako obstarávatež územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti, že dňom 3.5.2019 zahájila v zmysle § 30 a §  22  zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  prerokovanie dokumentácie:

SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ   ZBROJNÍKY, HONTIANSKA VRBICA, SIKENICA,  KUKUČÍNOV – ZMENY A DOPLNKY Č.2/ 2019, Obec Zbrojníky - návrh

Spracovatežom predmetnej dokumentácie je Ing.arch. Janka Privalincová z Nitry.

     Zmeny a doplnky č.2/2019 uvedeného územného plánu sa týkajú katastrálneho územia obce Zbrojníky. Jedná sa o návrh rozšírenia zastavaného územia obce o rozlohu 0,5 ha juhovýchodne od jej centra pre funkciu obchod a služby v blízkosti areálu Píla Zbrojníky a futbalového ihriska.

         S kompletným znením uvedenej dokumentácie sa môžete oboznámi na Obecnom úrade v Zbrojníkoch,  tel.č. 036/7799115,  e-mail: obecnyurad@zbrojniky.sk v úradných hodinách. Tu môžete zároveň poda svoje pripomienky a námietky najneskôr do 2.6.2019 vrátane. Na pripomienky vznesené po tejto lehote sa nebude prihliada.

 

 

Emöke    F i l l o v á

Starostka  obce

 

Vyvesené dňa: 02.05.2019

 

Zvesené dňa : 

 

 


 
 

Vožby do EP 2019Vytlači
 

Oznámenie

O určení e-mailovej adresy na doručovanie žiadosti

o vydanie hlasovacieho preukazu

pre vožby do Európskeho parlamentu

 konané  dňa 25. mája 2019

               

                V súlade s ustanoveniami zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starostka obce určuje pre doručovanie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre vožby do Európskeho parlamentu v roku 2019 v obci Zbrojníky e-mailovú adresu:

urad@zbrojniky.sk

obecnyurad@zbrojniky.sk

 

V Zbrojníkoch 08.04.2019

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 


 
 

Vožby do EP v roku 2019Vytlači
 

Oznámenie

O určení e-mailovej adresy na doručovanie oznámení

pre vožby do Európskeho parlamentu

 konané  dňa 25.05.2019

               

                V súlade s ustanoveniami zákona č. Zákon 331/2003 Z. z. o vožbách do Európskeho parlamentu starostka obce Emőke Fillová určuje pre doručovanie Oznámení o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie pre volebný obvod/okrsok č. 1 / v obci Zbrojníky e-mailovú adresu:

urad@zbrojniky.sk

obecnyurad@zbrojniky.sk

 

V Zbrojníkoch 21.02.2019

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 


 
 

Vožby do Európskeho parlamentu 2019Vytlači
 

Vožby
do Európskeho parlamentu
na území Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Vožby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voli

Právo voli do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voli do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má aj občan Slovenskej republiky, ktorý, nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ani na území iného členského štátu Európskej únie, najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a v deň konania volieb sa zdržiava na území Slovenskej republiky.

Voli do Európskeho parlamentu v tých istých vožbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva voli je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo by volený

Za poslanca Európskeho parlamentu môže by zvolený

 • Ÿobčan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši21 rokov veku, nebol zbavený práva by volený v členskom štáte Európskej únie, ktorého je štátnym občanom, a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Kandidova za poslanca Európskeho parlamentu v tých istých vožbách možno len v jednom členskom štáte Európskej únie.

Prekážkou práva by volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov

Občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiados spolu s vyhlásením sa musí predloži najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 15. apríla 2019), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Volič, ktorý požiada pre vožby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov
v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov
v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môc voli v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiada obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkožvek volebnom okrsku.

Volič môže požiada o vydanie hlasovacieho preukazuosobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne v listinnej forme tak,aby žiados o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiados o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  03. 05. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadostí na úradnej tabuli obce.

Žiados musí obsahova údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaž rodné číslo nemá pridelené,
 • štátnu príslušnos,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadatežom možno požiada o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr  24. 05. 2019).

Žiados musí obsahova údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaž rodné číslo nemá pridelené,
 • štátnu príslušnos,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uvies jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdi svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voli aj vo volebnej miestnosti príslušnej podža miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len s občianskym preukazom alebo s pobytovým preukazom občana Európskej únie.

VI

Spôsob hlasovania

Volič môže voli na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,
 • v ktoromkožvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu alebo
 • na základe slovenského cestovného dokladu, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukáza okrskovej volebnej komisii svoju totožnos predložením občianskeho preukazu alebo pobytového preukazu občana Európskej únie. Ak bol voličovi na jeho žiados vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom alebo pobytovým preukazom občana Európskej únie hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnos predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobra do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič jeden z hlasovacích lístkov bez ďalšej úpravy do obálky alebo na jednom z hlasovacích lístkov vyznačí odovzdanie prednostného hlasu zakrúžkovaním poradového čísla najviac u dvoch kandidátov. Potom hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upravi hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto,
že nemôže číta alebo písa a oznámi pred hlasovaním túto skutočnos okrskovej volebnej komisii, má právo vzia so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podža jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže by člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vloži obálku do volebnej schránky, môže požiada, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostavi do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiada obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odloži nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

 

 

 

Európai parlamenti

választások

a Szlovák Köztársaság területén

Tájékoztatás a választópolgárok részére

I

A választások időpontja

Az európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén

2019. május 25-én, szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tartanak.

II

Választói jog

A Szlovák Köztársaság területén zajló európai parlamenti választásokon a Szlovák Köztársaság minden olyan állampolgára jogosult választani, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, és legkésőbb a választások napján betölti 18. életévét, valamint az Európai Unió más tagországainak állampolgárai, akik állandó lakhellyel rendelkeznek a Szlovák Köztársaság területén, és legkésőbb a választások napján betöltik 18. életévüket.

A Szlovák Köztársaság területén az európai parlamenti választásokon a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára is jogosult választani, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagországa területén, legkésőbb a választás napján betölti 18. életévét, és a választások napján a Szlovák Köztársaság területén tartózkodik.

Választani az Európai Parlamentbe ugyanazon a választáson csak az Európai Unió egy tagországában lehet.

Akadályoztatást jelent a választójog gyakorlásában a személyi szabadság korlátozása a közegészség védelme érdekében.

III

Választhatóság joga

Az Európai Parlament képviselőjévé választható

Ÿ a Szlovák Köztársaság olyan állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betölti a 21. életévét, és állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, az Európai Unió más tagországának állampolgára, aki legkésőbb a választások napján betölti a 21. életévét, akit nem fosztottak meg a választhatóság jogától az Európai Unió azon tagországában, amelyiknek állampolgára, és állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén.

Az Európai Parlament képviselőjelöltjeként ugyanazokon a választásokon csak az Európai Unió egy tagországában lehet indulni.

Akadályoztatást jelent a választhatóság jogának gyakorlásában

 • a szabadságvesztés-büntetés töltése,
 • Ÿjogerős ítélet szándékosan elkövetett bűncselekmény miatt, amennyiben az ítélet nem került törlésre,
 • Ÿa cselekvőképességtől való megfosztottság.

 

IV

Az Európai Unió más tagállama állampolgárának bejegyzése a választói névjegyzékbe

Az Európai Unió más tagállama olyan állampolgárát, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, saját kérelme és nyilatkozata alapján a választói névjegyzékbe az a község jegyzi be, amelyben az Európai Unió más tagállama állampolgárának az állandó lakhelye van.

A kérelmet a nyilatkozattal együtt a választások előtt legkésőbb 40 nappal kell benyújtani, (legkésőbb 2019. április 15-én), különben a választói névjegyzékbe való bejegyzés joga megszűnik.

Az a választópolgár, aki az európai parlamenti választásokhoz az Európai Unió más tagállamában kérvényezi a választói névjegyzékbe való bejegyzését, és egyúttal a Szlovák Köztársaságban is kérvényezi a választói névjegyzékbe való bejegyzését, kihágást követ el, amelyért 100 eurós bírság kerül kiszabásra.

V

Választói igazolvány

Azon választópolgár, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén és a választások napján nem tud az állandó lakhelyén választani abban a választókörzetben, amelynek választói névjegyzékében be van jegyezve, kérheti az állandó lakhelye szerinti községet választói igazolvány kiadására. A község a kérelem alapján a választópolgár részére választói igazolványt állít ki, és törli őt a választói névjegyzékből azzal a megjegyzéssel, hogy számára választói igazolvány került kiállításra.

A választói igazolvány feljogosít a választói névjegyzékbe való bejegyzésre bármely választókörzetben.

A választópolgár kérvényezheti a választói igazolvány kiadását

 • személyesen,legkésőbb a választások napja előtti munkanapon (azaz legkésőbb 2019. 5. 24-én) a községi hivatal nyitvatartási óráiban. A község haladéktalanul kiadja a választói igazolványt.
 • okirati formában úgy,hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (azaz legkésőbb 2019. 05. 03-án),
 • elektronikus úton (e-mailben) úgy,hogy a választói igazolvány kiadása iránti kérelem legkésőbb a választás napját megelőzően15 munkanappal kézbesítésre kerüljön a községnek (azaz legkésőbb 2019. 05. 03-án). A község erre a célra közzéteszi a honlapján a kérvények kézbesítésére szolgáló elektronikus címet. Ha a községnek nincs honlapja, a kérvények kézbesítésére szolgáló e-mail címet a község hirdetőtábláján teszi közzé.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 • Ÿutónév és családi név,
 • Ÿszemélyi szám, ha az Európai unió más tagállamának állampolgáráról van szó, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, a születési dátuma, amennyiben nincs személyi száma,
 • Ÿállampolgárság,
 • Ÿállandó lakhely címe (település, utca, házszám),
 • Ÿlevelezési cím, melyre a község kézbesíti a választói igazolványt.
 • a kérelmező által meghatalmazott személy útján
 • a választói igazolvány kiadása legkésőbb a választások napja előtti utolsó napon (azaz 2019. 05. 24-én).

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár alábbi adatait

 • Ÿutónév és családi név,
 • Ÿszemélyi szám, ha az Európai unió más tagállamának állampolgáráról van szó, aki állandó lakhellyel rendelkezik a Szlovák Köztársaság területén, a születési dátuma, amennyiben nincs személyi száma,
 • Ÿállampolgárság,
 • Ÿállandó lakhely címe (település, utca, házszám).

Amennyiben a választópolgár a kérvényben nem ad meg más levelezési címet, a község a választói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb a kérvény kézbesítését követő három munkanapon belül. A község a választói igazolványt a kérvényben megadott címre küldi ajánlott küldeményként „Saját kézbe”.

Ha a választópolgár az írásbeli vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a választói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét, családi nevét és személyi igazolványának számát. A választópolgár aláírását a kérvényen nem kell hitelesíttetni. Ez a személy köteles a választói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.

Azon választópolgár, akinek a részére választói igazolvány került kiállításra, választhat az állandó lakhelye szerinti szavazóhelyiségben is, azonban csak a választói igazolvánnyal.

A választói igazolvány csak a személyi igazolvánnyal vagy az Európai Unió állampolgárának tartózkodási engedélyével együtt érvényes.

VI

A szavazás módja

A választópolgár a Szlovák Köztársaság területén szavazhat

 • Ÿabban a választókörzetben, amelynek a választói névjegyzékébe be van jegyezve,
 • Ÿbármely választókörzetben a választói igazolvány alapján vagy
 • Ÿszlovák útlevél alapján, ha nincs állandó lakhelye a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagállama területén.

A választópolgár a szavazóhelyiségbe érkezve köteles a választókörzeti választási bizottság előtt igazolni személyazonosságát a személyi igazolványa vagy az Európai Unió állampolgárának tartózkodási engedélye felmutatásával. Ha a választópolgár részére saját kérésére választói igazolvány került kiadásra, a személyi igazolványával vagy az Európai Unió állampolgárának tartózkodási engedélyével együtt felmutatja a választói igazolványt, amelyet a választókörzeti választási bizottság elvesz tőle. Ezután a választóköri választási bizottság bekarikázza a választópolgár sorszámát a választói névjegyzékben és átadja a választópolgárnak a szavazólapokat és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

Az a választópolgár, aki nem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén, sem az Európai Unió más tagállama területén, és a választások napján megjelent a választóhelyiségben, személyazonosságát szlovák útlevél felmutatásával igazolja és egyidejűleg a választókörzeti választási bizottságnak felmutat egy becsületbeli nyilatkozatot külföldi állandó lakhelyéről, amelynek a mintáját a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma közzéteszi weboldalán. A választókörzeti választási bizottság az ilyen választópolgárt beírja a választói névjegyzékbe, amit bejegyez a szlovák útlevelébe, és a külföldi állandó lakhelyről szóló becsületbeli nyilatkozatot csatolja a választási névjegyzékhez. Ezután a választóköri választási bizottság átadja a választópolgárnak a szavazólapokat és a község hivatalos bélyegzőjével ellátott üres borítékot.

A szavazólapok és a boríték átvételét a választópolgár saját kezű aláírásával igazolja a választási névjegyzékben.

Szavazás előtt minden választópolgárnak be kell lépnie a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre. Annak a választópolgárnak, aki nem lép be erre a területre, a választókörzeti választási bizottság nem teszi lehetővé a szavazást.

A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területen a választópolgár a szavazólapok közül egyet további kitöltés nélkül behelyez a borítékba vagy a szavazólapok egyikén megjelöli elsőbbségi szavazatát legfeljebb két jelölt sorszámának bekarikázásával. Ezután a választópolgár a szavazólapot behelyezi a borítékba és azt követően a szavazóurnába.   

A választópolgár kérésére a választókörzeti választási bizottság a helytelenül kitöltött szavazólapok helyett másikat ad. A helytelenül kitöltött szavazólapokat a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt urnába helyezi.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt vagy azért, mert nem tud olvasni vagy írni, nem tudja önállóan kitölteni a szavazólapot, és ezt a tényt közli a szavazás előtt a választókörzeti választási bizottsággal, jogosult arra, hogy a szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre más, a szavazólapot kitölteni képes személyt vigyen magával, hogy az ő és a törvény utasításai szerint kitöltse a szavazólapot és betegye a borítékba; ez a személy nem lehet a választókörzeti választási bizottság tagja. A szavazólapok kitöltésére kijelölt elkülönített területre való belépésük előtt a választókörzeti választási bizottság tagja mindkét személyt felvilágosítja a szavazás módjáról és a választások előkészítésének és menetének akadályozása bűncselekményi voltáról.

Az a választópolgár, aki fogyatékossága miatt nem tudja egyedül a szavazóurnába helyezni a borítékot, kérheti, hogy a borítékot az ő jelenlétében más személy helyezze be a szavazóurnába, de nem a választókörzeti választási bizottság tagja.

Az a választópolgár, aki elsősorban egészségügyi vagy más komoly okokból nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti a községet, és a választások napján a választókörzeti választási bizottságot, hogy hordozható szavazóurnába szavazhasson, éspedig kizárólag annak a választókörzetnek az illetékességi területén, amely számára a választókörzeti választási bizottságot létrehozták.

A választópolgár köteles a helytelenül kitöltött szavazólapokat a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapok elhelyezésére kijelölt lepecsételt urnába helyezni, különben kihágást követ el, amelyért 33 eurós bírság kerül kiszabásra. A választóhelyiségen kívüli szavazás esetén a választópolgár a fel nem használt vagy helytelenül kitöltött szavazólapokat a választókörzeti választási bizottság tagjai előtt megsemmisíti.

 


 
 

Zverejnenie zámeruVytlači
 

Zverejnenie zámeru

 

Obec Zbrojníky so sídlom Zbrojníky č. 166 v zmysle §9a ods. 8 písm. e) a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupitežstva v Zbrojníkoch č. 127/2017 zo dňa 08.03.2017 zverejňuje

Zámer prevodu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteža – stavebných pozemkov,

nachádzajúcich sa v obci Zbrojníky zapísaných na LV č. 1 pre katastrálne územie Horné Zbrojníky, par. registra „C“:

 • Č. p. 97/27 – ostatné plochy o výmere 654 m2
 • Č. p. 97/28 – ostatné plochy o výmere 653 m2
 • Č. p. 97/29 – ostatné plochy o výmere 653 m2
 • Č. p.97/30  – ostatné plochy o výmere 791 m2

 

Cena pozemkov:

 • Č. p. 97/27 – ostatné plochy o výmere 654 m2 v hodnote 5510,- €
 • Č. p. 97/28 – ostatné plochy o výmere 653 m2 v hodnote 5500,- €
 • Č. p. 97/29 – ostatné plochy o výmere 653 m2 v hodnote 5500,- €
 • Č. p.97/30  – ostatné plochy o výmere 791 m2 v hodnote 6660,- €

 

Podmienky na predkladanie žiadostí:

 1. Žiadosti predklada v podatežni Obecného úradu v Zbrojníkoch alebo poštou na adresu Obecný úrad 935 55 Zbrojníky č. 166.
 2. Žiados musí by predložená písomne v slovenskom jazyku.
 3. Žiados musí obsahova:
 • a) Označenie záujemcu: Fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátna príslušnos a rodinný stav. Je vhodné uvies aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.
 • b) Označenie nehnutežnosti – podža údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem
 • c) Výška ceny pozemku
 • d) Akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek
 • e) Ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v tom prípade musia by všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)
 • f) Čestné vyhlásenie záujemcu: Fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v §9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostom obce Zbrojníky, poslancom Obecného zastupitežstva v Zbrojníkoch, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Zbrojníky, prednostom Obecného úradu v Zbrojníkoch, zamestnancom Obce Zbrojníky, hlavným kontrolórom Obce Zbrojníky, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.
 • g) Súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov v z. n. p. v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie.

4. Obec Zbrojníky si vyhradzuje právo:

 • Zmeni podmienky priameho predaja
 • Odmietnu všetky žiadosti, resp. priamy predaj zruši
 • Obec si vyhradzuje právo výberu medzi záujemcami
 • Do kúpnopredajnej zmluvy zakotvi nasl. body:
  • a) Podmienku zača s výstavbou rodinného domu do 2 rokov od kúpy pozemku
  • b) Povinnos do 10 rokov rodinný dom skolaudova
  • c) Povinnos vlastníka pozemku prihlási sa na trvalý pobyt v obci Zbrojníky
  • d) Zákaz predaja pozemku inej osobe do 10 rokov od kúpy pozemku
  • e) Pokuta za nesplnenie podmienok kúpnopredajnej zmluvy vo výške rozdielu medzi trhovou cenou pozemku v čase predaja a nákupnou cenu pozemku.

5. Vyhodnotenie a výber zo žiadostí, schvažovanie žiadostí vykoná obecné zastupitežstvo.

 

Bližšie informácie môžete získa na tel. č. 036/7799115 alebo osobne na Obecnom úrade v Zbrojníkoch.

 

09.03.2017

Emőke Fillová, starostka obce

 


 
 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informova o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrova

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela18357645

Úvodná stránka