Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

Výberové konanie - ZŠVytlačiť
 

STAROSTKA OBCE ZBROJNÍKY

         v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení  neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽ/KA

Základnej školy, Zbrojníky č. 177

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n.p. a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie  1. kvalifikačnej skúšky,
 • minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona NRSR č. 596/2003 Z.z.,
 • občianska bezúhonnosť,
 • riadiace a organizačné schopnosti,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu,
 • znalosť právnych, ekonomických a bezpečnostných predpisov potrebných pre riadenia  ZŠ,
 • ovládanie prác s PC,
 • spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového  konania,
 • úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Zbrojníky,
 • lekárske potvrdenie o  spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického  zamestnanca,
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti

 

Prihlášku a ďalšie požadované doklady treba zaslať alebo osobne doručiť v uzatvorenej obálke s označením „ NEOTVÁRAŤ – VK riaditeľ/ka  ZŠ 177 ZBROJNÍKY“ najneskôr do 18.06.2019 do 12.00 hod. na adresu: Obecný úrad, Zbrojníky č. 166, 935 55 Zbrojníky. Termín, čas  a miesto výberového konania bude oznámené písomne  najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.


 
 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár


webygroup

Program rozvoja vidieka SR

Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019


18573067

Úvodná stránka