Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

Požiarny poriadok

Vnútorná smernica obce ZBROJNÍKY
číslo uznesenia 6/ 2007 zo dňa 14.05.2007

 

POŽIARNY PORIADOK OBCE

 

     Obecné zastupiteľstvo obce Zbrojníky v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len "zákon o ochrane pred požiarmi") sa uznieslo na tejto vnútornej smernice, ktorým sa vydáva ,,Požiarny poriadok obce".

Článok I.


§ 1
Úvodné ustanovenie

     Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
Požiarny poriadok obce stanovuje povinnosti právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, fyzickým osobám a orgánom obce, čim sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
     Orgány, obce, právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je "Požiarny poriadok obce". Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činností.
     Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.
     Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno¬-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov obecného hasičského zboru (ďalej len "OHZ"). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.

 

Článok II.

Úlohy obce, orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci

 

§ 2
Úlohy obce

     Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:

 • podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila,
 • zriadiť namiesto obecného hasičského zboru protipožiarnu hliadku obce, ktorá vykonáva nevyhnutné opatrenia v prípade vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, hasenie požiaru a vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 • udržiavať akcieschopnosť protipožiarnej hliadky a zabezpečovať jej materiálno-technické vybavenie,
 • zabezpečovať odbornú prípravu členov protipožiarnej hliadky obce,
 • vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
 • zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
 • označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
 • plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,
 • vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:

 • vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
 • rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
 • rozhoduje o vylúčení veci z používania,
 • určuje veliteľa zásahu.

Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:

 • v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len "okresné riaditeľstvo),
 • v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.

Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s dobrovoľným občianskym združením na úseku protipožiarnej ochrany.

 

§ 3
Úlohy obecného zastupiteľstva

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:

 • schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce,
 • schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,
 • zriaďuje protipožiarnu hliadku obce,
 • určuje počet členov protipožiarnej hliadky obce,
 • schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,
 • prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
 • zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
  • obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
  • uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, členov protipožiarnej hliadky obce ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
  • uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej zbrojnice.
 • schvaľuje "Požiarny poriadok obce" a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.


§ 4
Úlohy starostu obce

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:

 • rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce,
 • schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
 • požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky,
 • schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
 • poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,
 • rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce, napr. "Požiarny poriadok obce", alebo nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
 • rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,
 • rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
 • rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
 • prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:
  • návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto OHZ,
 • konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,
 • spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi.

 

§ 5
Úlohy obecného úradu

Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:

 • písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • písomne vyhotovuje "Požiarny poriadok obce",
 • vyhotovuje menovacie dekréty pre preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky,
 • vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,
 • pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,
 • zabezpečuje účasť preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
 • oznamuje fyzickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,
 • zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
 • vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
 • vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
 • vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,
 • zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
 • plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
 • oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území obce,
 • zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,
 • podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,
 • poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
 • požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,
 • vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní protipožiarnej hliadky obce a vykonáva jeho inventarizáciu,
 • zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 • administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky,
 • zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy,
 • zabezpečuje resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch.


§ 6
Úlohy protipožiarnej hliadky obce

     Protipožiarna hliadka obce na území obce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
     Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi protipožiarna hliadka obce plní tieto úlohy:

 • vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
 • podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
 • vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
 • zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
 • vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
 • ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostiach.

 

§ 7
Úlohy kontrolných skupín

     Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:

 • dokumentáciu ochrany pred požiarmi (v právnických osobách, fyzických osôb - podnikateľov),
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok (v právnických osobách, fyzických osôb - podnikateľov),
 • skladovanie horľavých látok,
 • stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
 • vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
 • umiestnenie a inštaláciu tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.

     Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
     Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.


§ 8
Úlohy protipožiarnych asistenčných hliadok


Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:

 • v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
 • pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.


Protipožiarna asistenčná hliadka:

 • dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
 • vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.


Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:

 • oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,
 • oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
 • kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
 • vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
 • preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
 • upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

     Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.
     Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom "PROTIPOŽIARNA HLIADKA".
     Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

 

§ 9
Úlohy preventivára požiarnej ochrany obce

Obec zabezpečuje prostredníctvom preventívára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:

 • organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
 • školenie kontrolných skupín obce,
 • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
 • vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.

 


§ 10
Vedúci protipožiarnej hliadky obce


Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi vedúci protipožiarnej hliadky plní tieto úlohy:

 • zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti PHO a jeho materiálno-technickom vybavení,
 • zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
 • podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi,
 • požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,
 • zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
 • organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
 • zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť protipožiarnej hliadky,

 

Článok III.

Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi

 

§ 11
Povinnosti fyzických osôb

Fyzická osoba je povinná:

 • konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
 • dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
 • obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
 • umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
 • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
 • zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
 • zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
 • umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Fyzická osoba nesmie:

 • fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
 • poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
 • vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku energie, plynu alebo vody


§ 12
Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov

Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ za účelom predchádzania vzniku požiarov je povinná:

 • zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a odstraňovať zistené nedostatky,
 • zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi pri podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,
 • určovať miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a označovať ich príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi,
 • zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
 • zabezpečovať pravidelné školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa zdržujú v jej objektoch,
 • vypracúvať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi,
 • umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov za účelom vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady a informácie,
 • splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložených orgánom vykonávajúcim štátny požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,
 • zabezpečiť vykonávanie pravidelnej kontroly stavu požiarnotechnických, technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi v stanovených lehotách,
 • zabezpečiť, aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie stavieb, pri realizácii stavieb a pri užívaní riešili a dodržiavali požiadavky protipožiarnej bezpečnosti stavieb,
 • zabezpečiť, aby pri zmene užívania stavby nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti stavby alebo jej časti, bezpečnosti osôb alebo k sťaženiu zásahu hasičských jednotiek,
 • zabezpečovať pravidelné čistenie komínov, vykonávať kontrolu a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou,
 • dodržiavať pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s horľavými látkami požiadavky protipožiarnej bezpečnosti,
 • zabezpečiť plnenie ustanovených povinností a určených úloh na úseku ochrany pred požiarmi osobami, ktoré majú požadovanú odbornú spôsobilosť alebo osobitné oprávnenie.

Právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ za účelom zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov je povinná:

 • obstarávať a inštalovať vhodné druhy požiarnotechnických zariadení, požiarne vodovody, prostriedky na vyhlásenie požiarneho poplachu a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi a udržiavať ich v akcieschopnom stave a zabezpečiť pravidelnú kontrolu týchto zariadení,
 • označovať a udržiavať trvale voľné únikové cesty, únikové východy a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k ním, ako aj prístup k uzáverom rozvodných zariadení elektrickej energie, plynu, vody, požiarnotechnickým zariadeniam, zariadeniam na vyhlásenie požiarneho poplachu, požiarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie požiarov,
 • strpieť umiestnenie signalizačného zariadenia alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu,
 • udržiavať zdroje vody na hasenie požiarov v takom stave, aby bola zabezpečená možnosť jej čerpania,
 • vykonať najmenej raz za 12 mesiacov cvičný požiarny poplach v objektoch, v ktorýchnie sú jednoduché podmienky na evakuáciu osôb,
 • zriadiť a vybaviť potrebný počet ohlasovní požiarov, spracovať na základe rozhodnutia krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru vo svoj ich objektoch a priestoroch a na jej základe zriadiť hasičskú jednotku, ak tak rozhodlo krajské riaditeľstvo,
 • zriaďovať protipožiarne hliadky a zabezpečiť plnenie ich úloh a odbornú prípravu,
 • oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu HaZZ každý požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve, správe alebo v užívaní,
 • poskytovať potrebné doklady, súčinnosť a pomoc pri zisťovaní príčiny vzniku požiaru.

Právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ nesmie:

 • vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 • zakladať oheň v priestoroch alebo miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 • spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve bez predchádzajúceho písomného súhlasu okresného riaditeľstva.,
 • používať požiarnotechnické zariadenia, hasiace látky, hasičskú techniku a vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, na ktoré nebol vydaný certifikát, ak sa certifikát vyžaduje,
 • vykonávať odbornú prípravu a činnosti, na výkon ktorých nemá oprávnenie alebo osobitné oprávnenie, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžaduje na ich vykonávanie.

 

§ 13
Povinnosti pri zdolávaní požiarov

Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:

 • vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
 • uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.,
 • ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
 • poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
 • na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
 • vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia., prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
 • ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka., správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
 • ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patri tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

 

§ 14
Povinnosti pri organizácii podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb


     Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak., vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom "Protipožiarna hliadka" a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

     Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb

 • v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
 • ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,
 • podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.

 

§ 15
Povinnosti obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Obec zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.

 


Článok IV.

Početný stav a vybavenie protipožiarnej hliadky obce

 

§ 16
Početný stav protipožiarnej hliadky obce


     Pri určovaní počtu členov protipožiarnej hliadky obce a jeho materiálno-technickom vybavení obec prihliadala najmä na:

 • veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
 • na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,
 • na potrebu rôznych druhov hasiacich látok
 • na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom OHZ,
 • na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci so zreteľom na denný čas a nočný čas.

Vedúci protipožiarnej hliadky obce

Meno a priezvisko: Adresa: Telefónne číslo:

Stanko Štefan Zbrojníky č. 214 036/ 779 9016
Členovia protipožiarnej hliadky obce

Meno a priezvisko: Adresa: Telefónne číslo:

Solár Štefan Zbrojníky č. 52 -
Horniak Ján Zbrojníky č. 237 036/ 779 9159
Bálint Dušan Zbrojníky č. 129 036/ 779 9206§ 17
Materiálno technické vybavenie

a) prenosná motorová striekačka PPS 12
b) hadice B: 100 m,
c) hadice C: 200 m,


Článok V.

§ 18
Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov

Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.

 • Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):

potok PEREC

rybník cca 8 000 m3

 • Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne - miesto, výdatnosť):

v obci nie sú k dispozícii

 • Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):

v obci nie je vybudovaný požiarny vodovod

 


Článok VI.

 

§ 19
Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci


Úlohy ohlasovne požiarov

 • ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu,
 • prenos správ, informácii a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.

Ohlasovňa požiarov:

cez pracovnú dobu:
Obecný úrad Zbrojníky č. 166 Č.t. 036/ 779 9115
036/ 772 0411

Mimo pracovnej doby:
Juraj Kišš – starosta obce Zbrojníky č. 76 Č.t. 036/ 779 9035
0918 678 744

Ondrej Mészáros – zást. starostu Zbrojníky č. 228 Č.t. 0907 562 919

Štefan Stanko - vedúci PHO Zbrojníky č. 214 Č.t. 036/ 779 9016

Ohlasovňa požiarov v budove obecného úradu je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom "OHLASOVŇA POŽIAROV".

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:

 • adresu požiaru,
 • objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
 • rozsah požiaru,
 • ohrozenie osôb,
 • prístupové cesty,
 • meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.

Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu:

Požiar sa vyhlasuje: miestnym rozhlasom umiestneným v objekte obecného úradu
elektrickou sirénou umiestnenou na objekte obecného úradu

Miesto , adresa a číslo telefónu:

 • vedúci, členovia PHO

uvedené v článku č. IV

 • jednotka hasičského a záchranného zboru

Jednotka HaZZ Želiezovce, Mierová 1 tiesňové volanie 150
036/ 7711068

 • integrovaný záchranný systém tiesňové volanie 112
 • polícia

Schubertova 1, Želiezovce tiesňové volanie 158 036/ 7711103

 • zdravotníci

Nemocnica , Družstevnícka, Levice
tiesňové volanie 155
036/ 631 2540

 • plynárne

Slovenský plynárenský priemysel, SNP 34, Levice 045/5361579 045/5112308-11
0905 596 915

 • vodárne

Vodárne a kanalizácie Záhradná 46, Želiezovce 036/ 7712640
036/ 7712904

 • elektrárne

Západoslovenské energetické závody, Poštová 2, Želiezovce 036/ 7713622
dispečing Nitra 037/ 6522480-3

 • telekomunikácie

Slovenské telekomunikácie, Námestie slobody 6, Levice
operátor 0258811111

 • správa vodného toku

Povodie Hrona závod Levice, Koháryho 44 036/ 6228071

 • správca cestnej komunikácie
 • okresný úrad – odbor životného prostredia

Ľ. Štúra 53, Levice 036/ 631 2595

 •  okresný úrad – odbor civilnej ochrany

Ľ. Štúra 53, Levice 036/ 622 4594
036/ 631 2844
036/ 631 2542

 • Okresné riaditeľstvo HaZZ

Požiarnická 7, Levice 036/ 631 2204
036/ 6336180-2

 

Článok VII.

 

§ 20
Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu

     Požiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.


Článok VIII.

 

§ 21
Prehľadný situačný plán obce

Prehľadný situačný plán obce s popisom čísiel domov a zakreslením nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.

 

Článok IX.

 

§ 22
Náhrada škody

     Právnickej osobe, fyzickej osobe - podnikateľovi alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.
     Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, fyzickej osobe – podnikateľovi a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
     Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, v ktorej záujme sa zásah vykonal; táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.

 

Článok X.

 

§ 23
Spoločné a záverečné ustanovenie

     Tento "Požiarny poriadok obce" nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
     Orgány obce, fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohoto všeobecné záväzného nariadenia obce.
     V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia nebudú dodržiavať ustanovenia tohoto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
Zmeny a doplnky tejto vnútornej smernice schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Požiarny poriadok obce je vyvesený 15 dní po schválení obecným zastupiteľstvom na úradnej tabuli v obci.
     Požiarny poriadok obce po nadobudnutí účinnosti je na obecnom úrade prístupný každému.
     Na tejto vnútornej smernice sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa 14.05.2007.

 

V Zbrojníkoch, 14. 05. 2007


Juraj KIŠŠ
starosta obce

Návrh smernice

vyvesené dňa: 13.03.2007
zvesené: 03.04.2007


Shválená vnútorná smernica

vyvesené dňa: 14.05.2007
zvesené dňa:
 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


webygroup

Program rozvoja vidieka SR

Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019


18868005

Úvodná stránka