Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

Pracovný poriadok

Pracovný poriadok obce Zbrojníky

          Na základe ust. § 84 Zákonníka práce č.311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov., v zmysle ust. § 12 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v zmysle ust.§ 13 ods.4, písm. d) a ods.5 zákona o obecnom zriadení č.369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov vydáva starosta obce Zbrojníky upravený
 
p r a c o v n ý    p o r i a d o k :
 
 
čl. 1 Úvodné ustanovenie
 
Predmet a účel úpravy
Pracovný poriadok bližšie konkretizuje v súlade s právnymi predpismi ustano-
venia Zákonníka práce a Zákona o verejnej službe podľa osobitných podmienok zamestnávateľa.
 
 
čl. 2 Subjekty pracovného pomeru
Zamestnanci
    Zamestnanci sú fyzické osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Obcou
Zbrojníky na základe pracovnej zmluvy.
 • Na nižšie uvedené osoby sa pracovný poriadok vzťahuje primerane, ak
z povahy veci nevyplýva opak:
 • starosta
 • zamestnanci v pracovnom pomere na dobu určitú, kratšiu ako jeden rok, zamestnanci prijatí v rámci aktivačnej činnosti (ďalej AČ) (verejnoprospešných prác, ďalej VPP)) a zamestnanci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

 • Na účely určenia celkového počtu zamestnancov sa pre určenie formy zastúpenia v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch nezapočítajú zamestnanci v pracovných pomeroch na dobu určitú, kratšiu ako jeden rok, zamestnanci prijatí v rámci AČ, v prípade VPP a zamestnanci na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 
Zamestnávateľ
         Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnych vzťahoch je starosta. Ak nie je ďalej ustanovené inak, vykonáva starosta práva a povinnosti zamestnávateľa osobne.
         Výkon bežných a rutinných činností, evidenčné povinnosti, poskytovanie informácií zamestnancom z pracovného pomeru – vykonáva referentka, poverená vedením mzdových a personálnych záležitostí.
 
 
 
čl. 3 Ustanovenia pre pracovné funkcie a pozície
 
 
 • Voľba alebo vymenovanie ako predpoklad na vykonávanie verejnej služby sa vyžaduje v prípade funkcie: hlavný kontrolór
 • Na pracovisku nie sú pracovné funkcie, ktoré by mali postavenie vedúcich zamestnancov, preto sa neuplatňuje obsadenie výberovým konaním.
 • Zákaz podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb má každý zamestnanec obecného úradu.
 • Za zamestnancov, ktorí vykonávajú úlohy samosprávy, patrí zvýšenie tarifného platu o 15 % a sú to nasledovné pracovné zaradenia:
  • samostatný referent – má na starosti účtovníctvo OcÚ, vedenie účtovníctva ZŠ, personálne a mzdové záležitosti,
  • samostatný referent – má na starosti vedenie pokladnice obce, vedenie došlej a odoslanej pošty, evidenciu obyvateľstva,
  • učiteľka materskej školy – má na starosti výchovno - vzdelávaciu  činnosť a organizáciu práce podľa prevádzkového poriadku MŠ.
Pracovné náplne jednotlivých pracovníkov tvoria prílohu pracovného poriadku.
 • Na pracovisku s prevahou fyzickej práce je pracovné miesto koordinátora aktivačnej činnosti.
 • Pracovné miesta zakázané mladistvým sa na pracovisku zamestnávateľa nevyskytujú.
 
 
čl.4 Vznik pracovného pomeru
 
 • Pred uzatvorením pracovnej zmluvy zamestnávateľ oboznámi fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré pre ňu vyplynú z pracovnej zmluvy, s pracovnými podmienkami a platovými podmienkami, za ktorých má prácu vykonávať.
 • Uchádzač o zamestnanie je povinný pred uzatvorením pracovnej zmluvy predložiť nasledovné doklady:
  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
  • osobný dotazník,
  • životopis,
  • doklad o zdravotnej spôsobilosti (lekárske potvrdenie),
  • doklad o vzdelaní,
  • potvrdenie o dĺžke predchádzajúceho  zamestnania (tzv. zápočet rokov),
  • vyhlásenie k zdaneniu príjmov zo závislej činnosti,
  • odpis registra trestov,
  • fotokópiu preukazu zdravotného poistenca,
  • rozhodnutie o priznaní zmenenej pracovnej schopnosti (podľa skutočnosti),
 • Pracovný pomer sa zakladá pracovnou zmluvou.
 • (3.1)   Pracovnú zmluvu zo strany zamestnávateľa uzatvára starosta obce.
 • (3.2)   Podmienkou platnosti pracovnej zmluvy je jej uzavretie v písomnej forme.
 • (3.3)   Zmluvu je potrebné uzavrieť najneskôr v deň nástupu zamestnanca do práce(tento deň je zároveň  dňom vzniku pracovného pomeru).
 • (3.4)   Pracovná zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, pričom jeden vždyobdrží zamestnanec a druhý sa zakladá do jeho osobného spisu.
 • (3.5)   Prílohou pracovnej zmluvy je pracovná náplň – podrobný popis pracovných činností, ktoré bude zamestnanec vykonávať (popis vyhotovuje bezprostredne nadriadený t.j. starosta obce.
 • (3.6)   V pracovnej zmluve sa musí uviesť:
  • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika, 
  • miesto výkonu práce,
  • deň nástupu do práce.
 • V prípade, že zamestnanec nenastúpi do práce v dohodnutý deň bez toho, že by mu v tom bránila prekážka v práci a do týždňa neupovedomí zamestnávateľa o tejto prekážke, zamestnávateľ môže od pracovnej zmluvy odstúpiť.
 • Pracovný pomer sa uzatvára na neurčitú dobu v prípade, ak v pracovnej zmluve nebola výslovne určená doba jeho trvania.
 • Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na tri roky.
 • V pracovnej zmluve možno so zamestnancom  písomne dohodnúť skúšobnú dobu  v trvaní  najviac troch mesiacov.  Deň začiatku skúšobnej doby je zhodný s dňom vzniku pracovného pomeru.  Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok na strane zamestnanca. Ak bola dohodnutá kratšia dĺžka skúšobnej doby táto sa nemôže dodatočne  predlžovať.
 • Pri uzatvorení pracovnej zmluvy sa zamestnancovi písomne oznámi výška a zloženie funkčného  platu (to isté platí aj pri zmene druhu práce alebo pri inej úprave tarifného  platu).
 • Pri obsadzovaní pracovných miest musí byť rešpektovaná  zásada, že zamestnanci, ktorí sú blízkymi osobami nemôžu byť zaraďovaní tak, aby jeden podliehal pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.
 
čl. 5 Práva, povinnosti a obmedzenia zamestnanca v pracovnom pomere
           
 • Práva zamestnanca, ktorý v pracovnom pomere vykonáva prácu vo verejnom záujme korešpondujú povinnostiam, ktoré voči nemu má zamestnávateľ.
 • V zmysle uvedeného zamestnanec má predovšetkým právo: 
  • (2.1)   pri nástupe do zamestnania: byť oboznámený s platným pracovným poriadkom, s kolektívnou zmluvou, správnymi   predpismi vzťahujúcimi  sa na prácu ním vykonávanú, s právnymi predpismi a ostatnými  predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré musí zamestnanec   pri svojej práci dodržiavať, vrátane ustanovení upravujúcimi zákaz diskriminácie,
  • (2.2)   počas trvania pracovného pomeru:
   • na prideľovanie práce podľa pracovnej zmluvy,
   • na plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
   • na vytváranie podmienok na úspešné plnenie jeho pracovných úloh a na dodržiavanie ostatných pracovných podmienok ustanovených právnymi predpismi, kolektívnou zmluvou a pracovnou zmluvou zo strany zamestnávateľa,
   • odmietnuť  vykonať prácu alebo splniť pokyn nadriadeného, ak sú tieto v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, prípadne bezprostredne a vážne  ohrozujú život alebo zdravie zamestnanca alebo iných osôb; (v  týchto prípadoch sa konanie zamestnanca nebude posudzovať ako nesplnenie pracovných povinností),
   • podať žiadosť o skrátenie týždenného pracovného času (v prípade tehotnej zamestnankyne a ženy alebo muža, ktorí sa trvale starajú o dieťa  mladšie ako 15 rokov, sa žiadosti musí vyhovieť, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody),   f)na poskytnutie dovolenky na zotavenie podľa podmienok a v dĺžke stanovenej Zákonníkom práce a kolektívnou zmluvou,
   • na zabezpečenie stravovania počas výkonu práce
   • na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • Zamestnanec je pri vykonávaní práce povinný dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony,  zákony, ostatné všeobecne záväzné predpisy a vnútorné predpisy a uplatňovať ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva.
  • (3.1)   Ďalej  je zamestnanec  povinný  najmä:           
   • vykonávať práce osobne podľa pracovnej zmluvy, v stanovenej pracovnej dobe a dodržiavať pracovnú disciplínu,
   • pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,
   • byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,
   • v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu a dávky nemocenského poistenia pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom,
   • upovedomiť bezprostredne nadriadeného zamestnanca, že bol uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, alebo ošetruje chorého člena rodiny a súčasne doručiť najneskôr do 3 pracovných dní potvrdenie o dočasnej práceneschopnosti, resp. žiadosť o ošetrovné,
   • oznámiť nadriadenému zamestnancovi dôvod inej osobnej prekážky v práci a bez zbytočného odkladu preukázať túto prekážku,
   • zabezpečiť účelné a hospodárne spravovanie a využívanie finančných zdrojov a zariadení, ktoré mu boli zverené, chrániť majetok zamestnávateľa pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa (stratu alebo poškodenie majetku vo vlastníctve alebo v správe zamestnávateľa oznamovať nadriadenému starostovi obce , prípadne orgánu činnému v trestnom konaní),
   • konať a rozhodovať nestranne a zdržať sa pri výkone práce všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania,
   • zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone práce, a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám (povinnosť platí aj  po skončení pracovného pomeru),
   • zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k rozporu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie nadobudnuté v súvislosti s vykonávaním práce vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného (povinnosť platí aj po skončení pracovného pomeru),
   • zdržať sa konania, z ktorého vyplývajú neoprávnené prísľuby alebo záväzky zaväzujúce zamestnávateľa,
   • oznámiť zamestnávateľovi, že bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo že bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony
   • sústavne si prehlbovať kvalifikáciu na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve, absolvovať povinné vzdelávanie organizované zamestnávateľom,
   • pri vykonávaní práce si počínať tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodenia majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu ako aj o)priebežne oznamovať zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu zmeny v osobných pomeroch, ktoré sú rozhodujúce pre posudzovanie nárokov z pracovného pomeru najmä:
    •  zmenu bydliska,
    • osobného stavu
    • narodenie alebo úmrtie člena domácnosti,
    • ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska nemocenského a dôchodkového  poistenia, ako aj zmeny majúce vplyv na daň z príjmu alebo nariadeného výkonu rozhodnutia o zrážkach zo mzdy,
   • nepožívať alkoholické nápoje  alebo  iné návykové látky v mieste výkonu práce, alebo v riadnom pracovnom čase aj mimo miesta výkonu práce a nenastupovať pod ich vplyvom do práce.
 • Zamestnanec nesmie:
  • bez súhlasu  priameho nadriadeného zamestnanca na pracovisku vykonávať práce, ktoré nesúvisia s jeho pracovnými povinnosťami  (práca pre svoju vlastnú potrebu alebo pre potrebu  niekoho iného),
  • vykonávať činnosť, ktorou by sa významnou mierou znižovala jeho dôstojnosť vo vzťahu k vykonávanej funkcii alebo by sa ohrozovala jeho nestrannosť,
  • požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce
  • zneužívať výhody vyplývajúce z výkonu práce (a to ani po skončení výkonu týchto prác),
  • poskytovať nepravdivé vyhlásenia súvisiace s vykonávaním práce.
 
 
čl.6 Pracovný čas
 
 1. Pracovný čas  zamestnanca je časový úsek, v ktorom zamestnanec vykonáva zverenú prácu  a je  k dispozícii zamestnávateľovi t.j. obecnému úradu.
 2. Pracovný čas zamestnancov vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme je časový úsek, v ktorom vykonáva prácu a plní povinnosti v súlade s pracovnou zmluvou .
 3. Pracovný čas podľa bodu (1) a (2) sa stanovuje v dĺžke najviac 40 hodín týždenne. Dĺžku pracovného času možno skrátiť kolektívnou zmluvou.
 4. Prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne za podmienok ustanovených v § 94 ods. 2 až 4 Zákonníka práce.
 5. Zamestnávateľ môže v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie nevyhnutných úloh, za podmienok a v rozsahu stanovenom v pracovnoprávnych predpisoch, nariadiť zamestnancovi pracovnú pohotovosť (v ostatných prípadoch možno so zamestnancom  pracovnú pohotovosť dohodnúť).
 6. Počas pracovnej doby smie zamestnanec opustiť pracovisko len s písomným súhlasom nadriadeného, s výnimkou prerušenia práce z dôvodu čerpania prestávky na odpočinok a jedenie.
 7. Za vymeškaný čas sa považuje neskorý príchod na pracovisko, prekročenie prestávky na odpočinok a jedenie, ako aj každé opustenie pracoviska bez súhlasu nadriadeného, s výnimkou prípadov plnenia pracovných úloh.
 
 
čl.7 Dovolenka na zotavenie.
 
 • Dovolenka na zotavenie sa poskytuje zamestnancovi za účelom regenerácie jeho  pracovných síl.
 • Celková dĺžka dovolenky závisí od splnenia ustanovených  podmienok, ktoré sa posudzujú u každého zamestnanca osobitne.
 • Základná výmera dovolenky na zotavenie je štyri týždne. Kolektívna zmluva môže základnú výmeru dovolenku na zotavenie predĺžiť.
  • (3.1)   Zamestnancovi,  ktorý do konca  kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru  po 18. roku veku sa táto predlžuje  o jeden týždeň.
  • (3.2)   Nárok na dlhšiu ako základnú výmeru dovolenky je zamestnanec povinný preukázať najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom uplatňuje nárok na dlhšiu dovolenku, inak nárok na dlhšiu dovolenku za ten kalendárny rok zaniká.
 • Podmienkou poskytnutia dovolenky v uvedenej výmere je  nepretržité trvanie  pracovného pomeru v príslušnom kalendárnom roku a odpracovanie aspoň 60 dní v kalendárnom roku.
 • V prípade, že pracovný pomer zamestnanca  netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka, poskytuje sa zamestnancovi pomerná časť dovolenky za kalendárny rok, ktorá predstavuje 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania pracovného pomeru.
 • Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože u zamestnávateľa nevykonával v kalendárnom roku prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka  za odpracované dni v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 22 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.
 • Deň nástupu na dovolenku potvrdzuje na príslušnom tlačive nadriadený t.j. starosta obce.  Zamestnancovi patrí za vyčerpanú dovolenku funkčný plat.
 • Tarifný plat za nevyčerpanú dovolenku možno zamestnancovi poskytnúť len vtedy, ak zamestnanec nemohol vyčerpať dovolenku z dôvodu skončenia  pracovného pomeru.
 • Zamestnanec je povinný vrátiť vyplatený funkčný plat za dovolenku alebo jej časť, na ktorú stratil nárok, alebo na ktorú mu nárok nevznikol.
 
čl.8 Prekážky v práci.
 
 • Prekážky v práci sú pracovnoprávnymi predpismi uznané skutočnosti existujúce na strane zamestnanca, ktoré bránia zamestnancovi vo výkone práce v určenom a rozvrhnutom pracovnom čase a s ktorými sa spájajú dôsledky ustanovené v týchto predpisoch.
 • Pri prekážkach v práci, pri ktorých právny predpis alebo kolektívna zmluva ustanovuje presnú dĺžku nevyhnutne potrebného času, za ktorý zamestnancovi patrí pracovné voľno, sa zamestnancovi poskytne pracovné voľno za celý čas; pritom jeden deň bude zodpovedať času priemernej dĺžky  pracovnej zmeny vyplývajúci z určeného týždenného pracovného času.
 • Ak zamestnanec neodpracoval  pre ospravedlnené  prekážky  v práci uvedené v odseku (2) v druhej  vete tohto článku celý pracovný čas pripadajúci na príslušný kalendárny mesiac, pretože mu v tom bránila prekážka v práci na jeho strane, je povinný túto neodpracovanú časť pracovného času nadpracovať v pracovných dňoch bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky v práci, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Nadpracovanie je možné len vo voliteľnom pracovnom čase, ak nebola dohodnutá iná doba a nadpracovanie nie je prácou nadčas. Neodpracovaná časť pracovného času sa nemôže vyrovnať prevodom nadpracovaných minút z predchádzajúceho kalendárneho mesiaca. To neplatí v prípade nadpracovaného času so súhlasom alebo na príkaz nadriadeného.
 • Zamestnanec je povinný včas požiadať o poskytnutie pracovného voľna pre prekážku v práci  svojho bezprostredne nadriadeného zamestnanca.
  • pracovné voľno sa neposkytne, ak sa záležitosť môže vybaviť mimo pracovného času,
  • ak zamestnancovi prekážka v práci nie je vopred známa, je povinný o nej bezodkladne upovedomiť svojho bezprostredne nadriadeného a zároveň oznámiť predpokladanú dobu jej trvania,
  • zamestnanec je povinný preukázať dôvod prekážky v práci bezprostredne nadriadenému, 
  • v prípadoch, pri ktorých sa poskytuje zamestnancovi pracovné voľno bez funkčného platu, je zamestnávateľ povinný umožniť zamestnancovi nadpracovať zameškaný čas, ak tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody,       
 
 
čl.9 Pracovné podmienky a starostlivosť o zamestnancov
 
 
 • Zamestnávateľ vytvára zamestnancom podmienky na riadne, bezpečné a hospodárne vykonávanie zverenej práce vo verejnom záujme,  pričom zabezpečuje najmä
  • všeobecne záväzné právne predpisy, služobné predpisy a ďalšie informácie,  ktoré sú potrebné na výkon  práce vo verejnom záujme,
  • stravovanie v priebehu denného pracovného času podávaním jedného hlavného teplého jedla, na ktoré prispieva,
   • zamestnancom v pracovnom pomere vo výške 55 % ceny jedla,
   • prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, zvyšovanie kvalifikácie za splnenia zákonných podmienok a v súlade s potrebami zamestnávateľa,
   • zabezpečenie sociálnej starostlivosti podľa kolektívnej zmluvy
 
 
čl. 10 Povinnosti zamestnanca v pracovnom pomere
 
 • Základnou povinnosťou zamestnanca je dodržiavať pracovnú disciplínu.
 • Obsahom pracovnej disciplíny sú všetky právne povinnosti, ktoré zamestnancovi vyplývajú z pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a iných predpisov vrátane tohto pracovného poriadku, ak bol s nimi zamestnanec riadne oboznámený.
 • Zavinené porušenie uvedených povinností sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny.
 • Podľa miery intenzity porušenia pracovnej disciplíny u zamestnanca môže ísť o:
  • menej závažné porušenie pracovnej disciplíny,
  • závažné porušenie pracovnej disciplíny.
 • Za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny sa považuje najmä
  • nedodržiavanie ustanoveného týždenného pracovného času
  • neospravedlnená absencia v práci v trvaní najviac jedného dňa,
  • výkon práce pre seba alebo iné osoby na pracovisku,
  • morálne delikty na pracovisku,
  • nedodržanie  ustanovení  o  evidencii  dochádzky,
  • nedodržanie právnych povinností, ktoré zamestnancovi vyplývajú z pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy, všeobecne záväzných právnych predpisov a iných predpisov vrátane platného a účinného pracovného poriadku,
  • neplnenie pracovných povinností riadne, zodpovedne a včas,
  • porušenie liečebného režimu určeného ošetrujúcim lekárom,
   • (5.1) Sankcie za menej závažné porušenie pracovnej disciplíny:
    • písomné pokarhanie (napomenutie),
    • výpoveď (môže byť daná za splnenia podmienky, že starosta obce  v posledných 6 mesiacoch písomne upozornil zamestnanca na možnosť výpovede v súvislosti s porušovaním pracovnej disciplíny).
 • Za  závažné  porušenie  pracovnej disciplíny sa považuje najmä
  • nesplnenie príkazov a pokynov nadriadeného , alebo bezdôvodné odmietnutie ich splnenia,
  • bezdôvodné odmietnutie podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či je zamestnanec pod vplyvom alkoholu, prípadne iných omamných prostriedkov (vrátane zmarenia tohto vyšetrenia zo strany zamestnanca),
  • nástup do práce pod vplyvom alkoholu alebo jeho požívanie na pracovisku  a    v pracovnom čase  aj mimo pracoviska,
  • neospravedlnená absencia v práci trvajúca súvislo 2 a viac dní, alebo opakovaná preukázaná jednodenná neospravedlnená   neprítomnosť v práci,
  • porušenie povinnosti mlčanlivosti ustanovenej zákonom a s tým spojené spôsobenie škody (rovnako sa posudzuje akékoľvek zneužitie informácii získaných pri výkone práce),
  • úmyselné poškodenie, odcudzenie  alebo zneužitie majetku obce, ktorý mu bol zverený,
   •  (6.1) Formy možných sankcií za uvedené porušenia pracovnej disciplíny:
   • dočasné prerušenie výkonu práce,
   • okamžité skončenie pracovného pomeru.
 • Závažnosť konkrétneho porušenia pracovnej disciplíny podľa miery zavinenia  a vzniknutých následkov  konania posudzuje  nadriadený starosta obce.
 
 
 
 
čl. 11 Odmeňovanie a výplata mzdy
 
 • Zamestnancovi sa za vykonanú prácu poskytuje plat podľa podmienok a v rozsahu ustanovenom zákonom č. 553/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona a v ich rámci podľa kolektívnej zmluvy  a tohto pracovného poriadku.
 • Výšku a zloženie funkčného platu oznamuje zamestnávateľ zamestnancovi písomne pri uzatvorení pracovnej zmluvy, pri zmene druhu práce alebo pri úprave funkčného platu.
 • Zamestnanec sa zaradí do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti  z hľadiska jej zložitosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať v rámci pracovnej náplne a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.
 • V závislosti od dĺžky započítanej praxe sa zamestnanec zaradí do jedného z 12 platových stupňov.    
 • Zaradenie zamestnanca musí byť v súlade s charakteristikou platovej triedy a katalógom pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme.
 • Funkčný plat zamestnanca pozostáva zo súčtu tarifného platu a príplatkov určených mesačnou sumou.          
 • Zamestnancovi zaradenému do príslušnej platovej triedy patrí podľa základnej stupnice platových taríf tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí zamestnancovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol počet rokov započítanej praxe určený pre vyšší platový stupeň.
 • Osobný príplatok slúži na ocenenie  mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností. Na uvedený účel  môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi príplatok (max. do výšky 100 % platovej  tarify najvyššieho  platového  stupňa platovej   triedy,   do   ktorej   je zaradený)  za  ďalej ustanovených podmienok:
  • osobný príplatok možno zamestnancovi priznať spravidla po troch mesiacoch, v odôvodnených prípadoch najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa vzniku pracovného pomeru, ak je to vzhľadom na úroveň kvality plnenia jeho pracovných úloh odôvodnené,
  • návrh na priznanie, zvýšenie, zníženie alebo odobratie osobného príplatku na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh podriadeným zamestnancom predkladá a  zdôvodní nadriadený t.j. starosta obce.
 • Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok, invalidný dôchodok   odchodné vo výške upravenej kolektívnou zmluvou platnou v čase vzniku tohto pracovnoprávneho nároku.
 • Výšku odstupného pri skončení pracovného pomeru v určitých prípadoch upravuje kolektívna zmluva.
 • Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie a to v najbližšom výplatnom termíne po uplynutí obdobia, za ktoré sa poskytuje, najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca v súlade s termínom výplat ustanoveným  zamestnávateľom na príslušný kalendárny rok.
 • Zamestnávateľ môže zamestnancovi vykonať zrážky z platu len na základe dohody o zrážkach z platu, inak len z dôvodov uvedených v Zákonníku práce.
 
 čl. 12 Pracovná cesta.
 
 • Pracovná cesta je čas od nástupu  zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.
 • Pokyn  na vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu dáva starosta obce, ktorý zároveň určí cieľ, čas trvania, spôsob dopravy, účel pracovnej cesty, uplatnenie cestovných náhrad.
 • Starosta obce môže zamestnancovi určiť prípadne ďalšie podmienky pracovnej cesty.
 • Spôsob a formu vyslania zamestnanca na pracovnú cestu si zvolí starosta obce  (napr. zápis v knihe príchodov a odchodov, priepustka, cestovný príkaz, atď...).
 • Pri vysielaní na pracovné cesty musí byť rešpektovaná zásada, že tieto nemajú trvať dlhšie ako je čas nevyhnutnej potreby.
 • Náklady, ktoré vzniknú zamestnancom v súvislosti s ich vyslaním na pracovné cesty, hradí zamestnávateľ podľa podmienok stanovených osobitným zákonom.
  
čl. 13 Skončenie pracovného pomeru
 
 
 • Pracovný pomer možno rozviazať: 
  • dohodou,
  • výpoveďou,
  • okamžitým skončením,
  • skončením v skúšobnej dobe,
  • uplynutím dohodnutej doby.
 • Dohoda o skončení pracovného pomeru sa uzatvára písomne.
  • (2.1)   Pracovný pomer sa končí dohodnutým dňom.
  • (2.2)   V dohode musia byť uvedené dôvody skončenia pracovného pomeru, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dohodou z organizačných dôvodov.
 • Výpoveď  môže dať:
  • zamestnanec z akéhokoľvek dôvodu, alebo bez udania dôvodu,
  • zamestnávateľ len z dôvodov ustanovených v  Zákonníku práce.
   • (3.1)   Výpoveď musí byť písomná a doručená, dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.
   • (3.2)   Výpoveď, ktorá bola doručená druhému účastníkovi, môže byť odvolaná len s jeho písomným súhlasom.
   • (3.3)   Ak bola daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby, ktorá začne plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhému účastníkovi a skončí sa posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.
   • (3.4)   Výpovedná doba je:
    • najmenej dva mesiace,
    • najmenej tri mesiace, ak ide o zamestnanca, ktorý u zamestnávateľa odpracoval najmenej 5 rokov.
   • (3.5)   Zamestnancovi sa nesmie dať výpoveď v ochrannej dobe.
   • (3.6)   Zákaz výpovede neplatí v prípade výpovede z organizačných dôvodov, ďalej z dôvodu, pre ktorý môže byť pracovný pomer so zamestnancom okamžite skončený a pre iné porušenie pracovnej disciplíny, alebo ak zamestnanec z vlastnej viny stratil predpoklady na výkon dohodnutej práce podľa osobitného predpisu.
   • (3.7)   Ak bol dojednaný pracovný pomer na kratší pracovný čas (menej ako 20 hodín týždenne), tento možno skončiť výpoveďou aj bez udania dôvodu, výpovedná doba je 15 dní a začína plynúť dňom, kedy bola doručená.
   • (3.8)   Zamestnancovi, s ktorým sa pracovný pomer skončí výpoveďou z organizačných dôvodov,  prípadne dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné, ktorého výšku a podmienky poskytnutia upravuje kolektívna zmluva.     
 • Pracovný pomer možno okamžite skončiť len  výnimočne, a to iba z dôvodov uvedených v  Zákonníku práce.
  • (4.1)   Okamžité skončenie pracovného pomeru sa musí urobiť písomne, musí v ňom byť presne uvedený dôvod, a musí byť v ustanovenej lehote (1 mesiac) doručené druhému účastníkovi.
 • Podania v súvislosti so skončením pracovného pomeru sa doručujú písomne zamestnávateľovi.
 • Zamestnanec je povinný:
  • pred skončením pracovného pomeru:
  • informovať bezprostredne nadriadeného vedúceho zamestnanca o stave plnenia úloh, vyplývajúcich z náplne jeho pracovnej činnosti,
  • protokolárne odovzdať agendu, pracovné pomôcky, ako aj zapožičanú odbornú literatúru,
  • vykonať vyúčtovanie poskytnutých záloh na pracovnú cestu alebo na iný účel,
 • Pri odovzdaní funkcie, s ktorou je spojená dohoda o hmotnej zodpovednosti, je potrebné vykonať inventarizáciu zvereného majetku.
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa podpisuje starosta obce.
 • Zamestnávateľ vydá pri skončení pracovného pomeru zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní, ako aj pracovný posudok v prípade, že o to  zamestnanec  požiada.
 
 
čl. 14 Zodpovednosť zamestnanca za škodu a náhrada škody
 
 
 • Zamestnanec zodpovedá za škodu, ktorú zamestnávateľovi spôsobil:
  • zavineným porušením povinností pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním,
  • nesplnením povinností na odvrátenie hroziacej škody,
  • vznikom schodku na zverených hodnotách, ktoré je povinný vyúčtovať na základe dohody o hmotnej zodpovednosti,
  • stratou zverených predmetov,
  • úmyselným konaním proti dobrým mravom.
 • Dohoda o hmotnej zodpovednosti sa  uzatvára vo všetkých prípadoch, kde zamestnanci prichádzajú do styku so zverenými hotovosťami, ceninami alebo inými hodnotami, ktoré sú povinní vyúčtovať.
  • (2.1)   Dohodu v písomnej forme so zamestnancom uzatvára starosta obce .
  • (2.2)   Dohoda o hmotnej zodpovednosti zaniká dňom skončenia pracovného pomeru, prípadne iného pracovnoprávneho vzťahu,  alebo dňom odstúpenia od tejto dohody podľa  Zákonníka práce
  • (2.3)   Zánikom dohody o hmotnej zodpovednosti nezaniká zodpovednosť zamestnanca za schodok vzniknutý v dobe jej platnosti.
 • Zamestnanec, ktorý za škodu zodpovedá, je povinný nahradiť zamestnávateľovi skutočnú škodu, a to v peniazoch, ak škodu neodstráni uvedením do predchádzajúceho stavu.
 • Náhrada škody spôsobená z nedbanlivosti nesmie u jednotlivého zamestnanca presiahnuť sumu rovnajúcu sa trojnásobku  jeho funkčného platu pred porušením povinnosti, ktorým spôsobil škodu.
 • Zamestnávateľ je povinný vymáhať od zamestnanca náhradu škody, za ktorú mu zamestnanec zodpovedá.
 • Výšku náhrady škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady prerokuje so zamestnancom starosta obce.
 • Písomnú dohodu o spôsobe náhrady škody podpisuje za zamestnávateľa starosta obce.
 • Ak vznikla zamestnancovi škoda pri plnení si pracovných povinností, uplatňuje si nárok na jej náhradu bez zbytočného odkladu písomnou formou podanou na Obecný úrad. V žiadosti uvedie okolnosti vzniku škody, vyčíslenie jej výšky a dôkazy, o ktoré svoje tvrdenie opiera.
 
 
čl. 15 BOZP – povinnosti zamestnávateľa
 
 • Zamestnávateľ je povinný sústavne vytvárať podmienky pre bezpečný a zdravotne vyhovujúci výkon  práce vo verejnom záujme, dbať o ochranu zdravia zamestnancov v súvislosti s plnením ich  pracovných úloh a na tento účel:
  • vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému  na riadenie ochrany práce; zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam,
  • pravidelne oboznamovať zamestnancov s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a kontrolovať ich dodržiavanie; novoprijatých zamestnancov oboznamuje s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pred ich zaradením na pracovisko,
  • posudzovať riziko poškodenia zdravia pri práci z hľadiska možností jeho vzniku a možných následkov a to najmä u tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode  a zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou,
  • vykonávať pravidelné preventívne prehliadky, kontroly a revízie určených technických zariadení,
  • vydávať a spracovávať určené dokumenty riešiace otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • zabezpečiť pracoviská vhodnými prostriedkami pre poskytnutie prvej pomoci (zamestnanci musia byť vhodným spôsobom informovaní o možnostiach poskytnutia prvej pomoci; za umiestnenie lekárničiek na prístupných a viditeľne označených miestach,  ich úplné vybavenie a doplňovanie, zodpovedajú vedúci zamestnanci, do ktorých pôsobnosti patria príslušné pracoviská  na jednotlivých stupňoch riadenia),
  • plniť ďalšie povinnosti upravené všeobecne záväznými právnymi  predpismi.
 
 
čl. 16 BOZP – povinnosti zamestnancov
 
 
 • Zamestnanci sú povinní:
  • oboznámiť sa s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a tieto predpisy a pokyny aj dodržiavať  a správať sa vždy tak, aby nedochádzalo k  vzniku nežiadúcej situácie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (napr. pracovný úraz),
  • pri práci dbať o svoju bezpečnosť a zdravie a o bezpečnosť a zdravie osôb, ktorých sa ich činnosť týka,
  • opustiť pracovisko a odobrať sa do bezpečia alebo odmietnuť vykonať prácu, ak sa dôvodne domnieva, že je bezprostredne a vážne ohrozený jeho život alebo zdravie, alebo život alebo zdravie iných osôb,
  • podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy spôsobom na to určeným, aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látok  alebo psychotropných látok; odmietnutie tohto vyšetrenia sa bude považovať za závažné porušenie služobnej disciplíny, 
  • aktívne sa zúčastňovať operatívnych riešení všetkých otázok súvisiacich so starostlivosťou o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, školení a výcviku uskutočňovanom zamestnávateľom v záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a podrobiť sa skúškam a lekárskym prehliadkam, ktoré sú určené príslušným predpisom,
  • oznamovať svojmu nadriadenému zistené nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a aktívne sa zúčastňovať na ich odstraňovaní,
  • ihneď upozorniť svojho nadriadeného na každý úraz, ktorý sa stal na pracovisku a v rámci daných možností a svojich schopností poskytnúť prvú pomoc,
  • dodržiavať ďalšie povinnosti uvedené vo všeobecne záväzných právnych  predpisoch.
 • V prípade, že vyšetrením na zistenie prítomnosti alkoholu alebo iných psychotropných, resp. omamných látok bude preukázané, že zamestnanec je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, starosta obce, vykoná potrebné opatrenia, aby zabránil tomuto zamestnancovi v ďalšom výkone práce.
 
čl. 17 Kolektívne pracovnoprávne vzťahy
 
Účasť zamestnancov na rozhodovaní zamestnávateľa sa uskutočňuje prostredníc- tvom odborového orgánu, ktorým je SLOVES.
 
čl. 18  Spoločné a záverečné ustanovenia
 
 • Starosta obce je povinní oboznámiť podriadených zamestnancov s týmto pracovným poriadkom.
 • Všetci zamestnanci majú právo kedykoľvek nahliadnuť do pracovného poriadku, ktorý musí byť k dispozícii v kancelárii  OcÚ.
3.Tento pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.11.2007.
 
 
 
Zbrojníky,  31.10.2007
 
 
 Bc. Juraj  K i š š , starosta obce  Zbrojníky  

 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


webygroup

Program rozvoja vidieka SR

Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019


18867652

Úvodná stránka