Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

Trhové miesta - predaj

   Všeobecne záväzného nariadenia

obce Zbrojníky

č. 1/2015

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb

na trhových miestach v obci

 

            Obecné zastupiteľstvo v Zbrojníkoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) a i), § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien  a doplnkov a v súlade so zákonom č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších zmien  a doplnkov sa uznieslo na tomto Všeobecne záväznom nariadení (VZN)

 

§1

Predmet úpravy

 

            Toto VZN upravuje trhový poriadok Obecne Zbrojníky.

 

§2

Základné pojmy

Trhové miesto – trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj.

Trhovisko – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.

Príležitostný trh – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy, obecné akcie, predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve občanmi medzi sebou

Ambulantný predaj – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou.

 

§3

Určenie trhoviska

 

Trhovým miestom na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v obci Zbrojníky sú:

Verejné priestranstvo pri budove kultúrneho domu
Kultúrny dom

 

Správcom trhového miesta je Obec Zbrojníky.

 

§4

Podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb

 

            Na trhových miestach v obci Zbrojníky možno predávať výrobky a poskytovať služby len na základe vydaného Povolenia na zriadenie trhového miesta.  Povolenie vydáva obec. Podmienkou na vydanie povolenia je doloženie povinných dokladov predávajúceho podľa zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach. Pri povoľovaní riadenia trhového miesta sa prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb.

 

§5

Trhové dni a prevádzkový čas trhových miest

 

            V obci Zbrojníky sa určujú trhové dni nasledovne:

Pondelok až piatok v pracovné dni

 

            Prevádzkový čas trhových miest sa určuje nasledovne:

Pondelok až štvrtok od 08:00 do12:00 a od 12:30 15:00
Piatok od 08:00 do 12:00

 

§6

Nájomné

 

            Poplatok za prenájom trhových miest v obci Zbrojníky sa určuje podľa Sadzobníka cien Obce Zbrojníky schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva.

 

§7

Povinnosti predávajúcich

 

            Predávajúci je povinný na trhovom mieste:

-Označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov
-Dodržiavať trhový poriadok
-Používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov
-Udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané
-Zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou
-Viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov
-Predložiť správcovi trhoviska doklady podľa zákona

 

§8

Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

Na trhových miestach na území obce sa môžu predávať:

-Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar a hračky, vence a kahance
-Knihy a periodickú tlač
-Drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
-Jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na predajnom mieste,
-Balenú zmrzlinu,
-Ovocie a zeleninu,
-Kvetiny,
-Žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií.
-Mäsové výrobky
-Mrazené potraviny
-Rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
-Dreviny, kry a ich priesady, ako aj priesady a semená kvetov a zeleniny,
-Drobná domáca hydina

 

Na trhových miestach sa zakazuje predávať:

-Zbrane a strelivo
-Výbušniny a pyrotechnické výrobky,
-Tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
-Tabak a tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
-Liehoviny, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
-Jedy, omamné a psychotropné látky
-Lieky
-Automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
-Chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy
-Živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb a drobnej domácej hydiny

 

Na trhových miestach na území obce sa môžu poskytovať nasledovné služby:

-Pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
-Brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
-Oprava dáždnikov
-Oprava a čistenie obuvi
-Kľúčové služby

 

Záverečné ustanovenia

 

            Obecné zastupiteľstvo v Zbrojníkoch sa na tomto VZN uznieslo dňa 15.04.2015 uznesením č. 33/2015

            Toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce.

 

 

                                                                       Emőke Fillová

                                                                       Starostka obce

 

 

 

Vyvesené pred schválením: 01.04.2015                  

Zvesené pred schválením:  15.04.2015

Vyvesené po schválení: 16.04.2015                        

Zvesené po schválení: 01.05.2105


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


webygroup

Program rozvoja vidieka SR

Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019


18867624

Úvodná stránka