Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Zbrojníky

Vnútorná smernica

Vnútorná smernica

zo dňa 29.11.2011

o prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Zbrojníky

 

Zriaďovateľ pohrebiska: Obec Zbrojníky

Pohrebisko: Cintorín Zbrojníky

Prevádzkovateľ pohrebiska: Obec Zbrojníky

IČO: 00307688

 

Obecné zastupiteľstvo v Zbrojníkoch v zmysle § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2010 o pohrebníctve sa svojím uznesením č. 8/2011 uznieslo na tejto vnútornej smernici:

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zbrojníky o správe a prevádzkovaní pohrebiska a domu smútku na území obce Zbrojníky (ďalej len „prevádzkový poriadok pohrebiska“) upravuje správu a prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku na území obce (ďalej len obec). Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku je vydávaný so súhlasom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Leviciach.

2. Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku sa vzťahuje na prevádzkovateľa  pohrebiska (ďalej len „prevádzkovateľ“), na nájomníkov hrobových miest, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

 

Článok 2

Prevádzkovateľ domu smútku a pohrebiska

 

     Dom smútku a pohrebisko prevádzkuje obec Zbrojníky (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“).

Vybavenie domu smútku:

1. obradná miestnosť

2. miestnosť pre správcu cintorína

3. prípravná miestnosť pre cirkev

4. chladiaci box pre 2 mŕtvoly na dočasné uloženie

5. sociálne zariadenie – WC

6. voda zavedená na pohrebisku na polievanie kvetov

 

Článok 3

Rozsah služieb poskytovaných v dome smútku

 

Prevádzkovateľ poskytuje v dome smútku služby:

a) chladiace zariadenie (pre 2 telá) na dočasné uloženie ľudských pozostatkov

b) obradnú sieň na vykonávanie smútočných obradov (podľa dohodu s objednávateľom pohrebu)

 

Článok 4

Správa domu smútku

 

1. Prevádzkovateľ zabezpečuje:

    a) správu domu smútku a funkčnosť chladiaceho zariadenia,

    b) prevzatie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom. Ak ide v súvislosti s úmrtím o podozrenie zo spáchania trestného činu, len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní.

2. Dom smútku slúži na:

    a) uloženie ľudských pozostatkov do času pochovania v chladiacom zariadení

    b) vykonávanie cirkevných a občianskych smútočných obradov.

3. Cirkevné a občianske smútočné obrady zabezpečuje objednávateľ pohrebu.

4. Dom smútku sa otvára pre smútiacu rodinu 1 hodinu pred začatím smútočného obradu alebo podľa dohody s objednávateľom pohrebu.

 

Článok 5

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

 

1. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný:

a) prevádzkovať pohrebisko v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska

b) viesť evidenciu hrobových miest a evidenciu prevádzkovania pohrebiska

c) zdržať sa  v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu

d) písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené a o dátume, ku ktorému s má pohrebisko zrušiť, ak mu je známa jeho adresa. Súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.

e) ak sa zistí, že ľudské pozostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tleciu dobu primerane predĺžiť a na tento účel vyžiadať posudok. Na základe tohto posudku upraviť prevádzkový poriadok pohrebiska.

2. Prevádzkovateľ je ďalej povinný:

a) spravovať a udržiavať objekty nachádzajúce sa na pohrebisku ako sú dom smútku a iné objekty tvoriace vybavenosť pohrebiska,

b) starať sa o inžinierske siete na pohrebisku,

c) starať sa o oplotenie pohrebiska,

d) zabezpečovať poriadok a čistotou na pohrebisku,

e) vykonávať dozor nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku  pohrebiska,

f) zriaďovať miesta na hroby, miesta na urnové hroby alebo miesta na hrobky (ďalej len hrobové miesta“) na cintoríne, ktorý spravuje a prevádzkuje,

3. Zodpovedá za funkčnosť elektrického osvetlenia, prevádzky vodného, bežnú údržbu budovy a areálu, cintorína, vrátane kosenia.

4. Vydáva pozostalým alebo povereným osobám pomocný pracovný materiál a pracovné nástroje potrebné k výkopovým prácam hrobu.

5. Prostredníctvom pohrebných služieb, ktoré si zabezpečil objednávateľ pohrebu vykonáva činnosti uvedené v § 18 cit. Zákona, a to:

a) výkopové práce súvisiace s pochovaním a vykonaním exhumácie

b) pochovávanie

c) vykonanie exhumácie

d) správu a údržbu pohrebiska

e) správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku

f) vedenie evidencie, súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska.

6. Vymeriava miesta hrobov v súlade s č. 11 tohto nariadenia.

7. Umiestňuje do vývesnej skrinky oznámenie o úmrtí spoluobčana, deň, hodinu a miesto pohrebu.

8. Správca cintorína zodpovedá za uvedené povinnosti v plnom znení, môže si vytvoriť skupinu dobrovoľných spolupracovníkov, ktorých poverí čiastkovými úlohami pri zabezpečení uvedených povinností, služby pozostalým budú individuálne dohodnuté s pozostalými.

 

Článok 6

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 

1. Nájomca  hrobového miesta je povinný:

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

c) na vlastné náklady udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a v stave zodpovedajúcemu zachovaniu dôstojnosti hrobového miesta, čistiť uličky medzi hrobmi a odviesť prebytočnú zeminu na miesto určené správcom cintorína.

d) uložiť odpad z hrobového miesta do zbernej nádoby na to určenej,

e) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie

f) udržiavať poriadok na pohrebisku.

2. Ak prevádzkovateľ zistí nedostatky v starostlivosti o prenajaté miestom vyzve nájomcu resp. oprávnenú osobu, aby ich v primeranej lehote odstránil.

3. Zakazuje sa nájomcovi hrobového miesta:

a) vysádzať a vyrubovať stromy a ostatné dreviny na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,

b) umiestňovať lavičky na pohrebisku bez písomného súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska,

c) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,

d) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

 

Článok 7

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 

1. Návštevníci pohrebiska sú povinný:

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,

b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku a v dome smútku spôsobom, ktorý nenarušuje pietu a dôstojnosť miesta,

c) dbať o poriadok, čistotu a starostlivo zaobchádzať so zariadeniami, ktoré slúžia verejnému záujmu.

2. Návštevníkom pohrebiska sa zakazuje:

a) vjazd motorových vozidiel a motocyklov na pohrebisko bez písomného súhlasu prevádzkovateľa,

b) odhadzovať odpadky mimo zberných nádob na to určených,

c) robiť hluk na pohrebisku,

d) neoprávnene zasahovať do iného hrobového miesta.

 

Článok 8

Ukladanie ľudských pozostatkov

 

1. Mŕtvy sa ukladanú do hrobu po jednom, pokiaľ všeobecný záujem nevyžaduje uloženie do

    spoločného hrobu (napr. epidémie).

 

2. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

3. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m.

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou pozemnej vody,

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m.

4. Plán miest na pochovávanie sa nachádza u prevádzkovateľa pohrebiska a správcu cintorína.

 

Článok 9

Exhumácia

 

1. Ľudské ostatky je možné exhumovať na:

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, alebo

b) žiadosti obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

2. Žiadosť o exhumáciu žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené a musí obsahovať:

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí,

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

3. Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal a vykonáva ich pohrebná služba, ktorá má na to oprávnenie.

 

Článok 10

Tlecia doba

 

1. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

2. Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

 

Článok 11

Stavby na pohrebisku

 

1. Na vybavenie akejkoľvek stavby (hrobu, náhrobku, rámu) je potrebný súhlas prevádzkovateľa cintorína. Tým je nahradený súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.

2. Pri vyhodnotení stavby musí sa stavebník riadiť úpravami prevádzkovateľa cintorína, najmä pokiaľ ide o tovar, rozmery, výzdobu a druh použitého materiálu.

Pritom:

a) základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky a dimenzované na únosnosť pôdy,

b) dno hrobu musí byť najmenej 50 cm od hladiny spodnej vody,

c) pochovávacia plocha musí byť v rozmeroch:

- pri hrobe najmenej 80 x 200 cm,

- pri detskom hrobe najmenej 60 x 160 cm,

- pri hrobe dieťaťa mladšieho ako tri roky najmenej 50 x 100cm.

3. Uličky medzi hrobmi musia byť 55 cm.

4. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 140 cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu.

5. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej rovine s hranami susedných hrobov.

6. Dodržiavanie stanovených podmienok kontroluje osoba poverená obcou (správca cintorína).

7. Zásady pri budovaní hrobov:

- výška obruby hrobov môže byť 50 cm,

- vonkajšia dĺžka obruby 265 cm,

- vonkajšia šírka obruby pre jedno hroby 125 cm, pre dvoj hroby 240 cm.

Pri ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoj náklad očistiť okolie hrobu a odstrániť zvyšky materiálu.

Nie je prípustné bez súhlasu prevádzkovateľa cintorína odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby.

 

Článok 12

Užívanie hrobového miesta

 

1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby.

3. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu, že uplynie lehota, na ktorú je nájomné zaplatené, najneskôr tri mesiace pred uplynutím tejto lehoty.

4. Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

5 . Prenájom hrobového miesta na pohrebisku:

 - prenájom na dobu 10 rokov za každý i začatý m2 je 1,30 €

 - obnova užívacieho práva miesta na hrob alebo urnu na dobu 10 rokov za každý i začatý m2 je 2,70 €

 - prepožičanie miesta hrobky na dobu 10 rokov za každý i začatý m2 je 8,30 €

- obnova užívacieho práva hrobky na dobu 10 rokov za každý i začatý m2 je 2,- €.

 

Článok 13

Vstup na pohrebisko

 

1. Pohrebisko je prístupné verejnosti celoročne od 8.00 do 20.00 hod.

2. Prevádzkovateľ môže vstup na pohrebisko alebo jeho časť dočasne zakázať alebo obmedziť a to v čase vykonávania exhumácie.

3. Na pohrebisko je zakázané vstupovať osobám pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

4. Vstup s motorovým vozidlom na pohrebisko je povolený iba po vyhradených  komunikáciách a to:

a) na dopravu rakvy s ľudskými pozostatkami do domu smútku do domu smútku na vykonanie pohrebného obradu alebo uloženie rakvy s ľudskými pozostatkami do chladiacich zariadení,

b) na dopravu materiálu potrebného na výstavbu a rekonštrukciu pomníkov, obrubníkov a inú úpravu hrobového miesta,

c) na dopravu rakvy z ľudskými pozostatkami na miesto pochovania,

d) na dopravu nevládnych alebo zdravotne postihnutých osôb.

 

Článok 14

Správanie sa na pohrebisku

 

1. Osoby vykonávajúce práce na pohrebisku sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa.

2. Na pohrebisku je zakázané páliť trávu, lístie a iný odpad.

3. Na pohrebisku možno rozsvecovať kahance a sviečky len na hrobovom mieste alebo na to vyhradenom mieste tak, aby nevzniklo nebezpečie požiaru, prípadne iných hrobových miest alebo vybavenosti pohrebiska.

4. Chodníky medzi hrobmi nemožno používať na iné účely než na komunikačné a nie je povolené obmedzovať ich priechodnosť.

 

Článok 15

Nakladanie s odpadmi

 

1. Na pohrebisku sú umiestnený 2 ks 1100 litrového kontajneru, ktorého vyprázdňovanie zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby.

2. Návštevníci pohrebiska sú povinný pri nakladaní s odpadom dodržiavať podmienky separovaného zberu na území obce.

 

Článok 16

Práce na pohrebisku

 

1. Práce na pohrebisku okrem bežnej údržby možno vykonávať len písomne podľa určených podmienok prevádzkovateľa.

2. Stavby pomníkov, súvisiacich základov a príslušenstva k nim vykonávajú poskytovatelia  služieb na  pohrebisku na základe objednávky nájomcu alebo si tieto stavby vykonáva nájomca sám.

3. Každý, kto vykonáva kamenárske a iné práce na pohrebisku, je povinný zvyšky kameňa a ostatných materiálov používaných pri týchto prácach vyviezť z pohrebiska, a to na vlastné náklady na miesto určené OcÚ Zbrojníky.

 

Článok 17

Evidencia pohrebiska

 

1.  Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku, ktorá obsahuje:

a) meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené

b) miesto a dátum jej narodenia a úmrtia,

c) rodné číslo,

d) dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

e) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou,

f) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu.

 

Článok 18

Režim údržby a dezinfekcie prevádzkových priestorov a zariadenia

 

1. Prevádzkové priestory, ostatné pomocné priestory a zariadenia, technická vybavenosť sa  udržiavajú v dôkladnom poriadku a čistote.

2. Za týmto účelom sa vykonáva dekontaminácia horeuvedených priestorov a zariadení. Pri dekontaminácii povrchov sa zachováva dvojfázový postup čistenia – najskôr mechanická očista za použitia syntetických čistiacich prípravkov v odporúčaných koncentráciách, ktoré sa pripravujú  v teplej vode a potom vlastná dezinfekcia s prípravkami s dezinfekčným účinkom.

3. Prípravky používané na mechanickú očistu, napr. detergenty – Jar, Pur, tekuté prášky – Cif, Ata, čistiace prípravky – Fixinela, Domestos, dezinfekčné prípravky – Savo (5%) 30 min.,  Chloramin B (2%) 30 min.

4. Pomôcky na upratovanie sú označené a vyčlenené podľa spôsobu ich použitia.

5. Frekvencia režimu údržby čistoty a dezinfekcie:

- prevádzkové priestory po použití a podľa potreby

- chladiaceho zariadenia v prípade kontaminácie, po vyskladnení a podľa potreby.

6. Dodržiavanie osobnej hygieny:

- pravidelné umývanie rúk (tečúcou vodou a mydlom s dezinfekčným účinkom)

- pri kontaminácii rúk s biologickým materiálom sa ruky umyjú a dezinfikujú prípravkom s baktericídnym a virucídnym účinkom.

 

Článok 19

Cenník služieb

 

Prepožičanie domu smútku je bezplatné.

 

Článok 20

Prechodné ustanovenia

 

Doterajšie právne vzťahu týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.

 

Článok 21

Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska

 

Odborné usmernenie na prevádzkovanie pohrebiska je zabezpečené prostredníctvom prevádzky pohrebnej služby.

 

Článok 22

Záverečné ustanovenia

 

Za dodržiavanie prevádzkového poriadku zodpovedá prevádzkovateľ: Obec Zbrojníky.

Osobitnou podmienkou na prevádzkovanie pohrebiska je odborná spôsobilosť.

V objekte Domu smútku sú priebežne dopĺňané dostatočné množstvá čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Na zmenu prevádzkového poriadku pohrebiska potrebuje prevádzkovateľ súhlas obecného zastupiteľstva obce Zbrojníky.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom: 30.11.2011

 

 

Vyvesené 14.11.2011                                     Zvesené: 29.11.2011

 

                                                                                                          Juraj Kišš

starosta obce Zbrojníky

 

 


 

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Emőke Fillová

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár


webygroup

Program rozvoja vidieka SR

Revitalizácia chodníkov a autobusových zastávok v obci Zbrojníky

Informácia

Územný plán obce Zbrojníky - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Oznámenie - Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019

Spoločný ÚP - Zmeny a doplnky č. 2/2019


18867683

Úvodná stránka